Σήμερα: 05/12/2021
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 09:57

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Γράφτηκε από τον

_ΝΑΥΤΟΥ.jpg

1.ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς καθορίζεται ως εξής:

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021

α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα: 400,00 € (τετρακόσια ευρώ)

β. Στους άγαμους ή άγαμες     : 350,00 € (τριακόσια πενήντα ευρώ)

2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων ναυτι­κών για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω των εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021 ορίζεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας από 26/11/2021 έως και 22/12/2021.

Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιείται σταδιακά.

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για έλεγχο είναι αποκλειστική για το διά­στημα, από 26/11/2021 έως καί 22/12/2021.

Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021 είναι οι άνεργοι ναυτικοί που εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) Έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία εκ της οποίας δώδε­κα (12) μήνες εντός της τριετίας από 25-12-2018 έως 25-11-2021

ή

Έχουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία εντός της 05ετίας από 25-12-2016 έως 25-11-2021.

β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή του και μέχρι τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021 (25-12-2021) χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από (24) είκοσι τέσσερις μήνες, ούτε μικρότερο από (30) τριάντα ημέρες.

Ανεργία εντός της περιόδου 25/12/2019 έως 25/11/2021

Οι παραπάνω ναυτικοί πρέπει να έχουν τελευταία απόλυση εντός της περιόδου από 25-12-2019 έως 25-11-2021 (εξαντλημένου του χρόνου που καλύπτει τυχόν αποζημίωση για ασθένεια ) .

α) Έχουν επιδοτηθεί για τακτική ανεργία μετά την 1η-01-2021 τουλάχιστον για τέσσερις

(4) μήνες και δεν έχουν ναυτολογηθεί έκτοτε περισσότερο από ένα (1) μήνα.

β) Έχουν επιδοτηθεί για ειδική ανεργία (σύμφωνα με το άρθρου 40 παρ. 1-3 της ΠΝΠ Α90) μετά την 1η-01-2021 τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες και δεν έχουν ναυτολογηθεί έκτατε περισσότερο από ένα (1) μήνα.

Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24 ) μήνες και απόλυση από τις τάξεις του στρατού μετά τις 25-06-2021 (απολυτήριο στρατού).

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Την υπηρεσία σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από το ναυτικό φυλλάδιο για τα έτη 2016-2021, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί έως τις 25/11/2021 καθώς επίσης και την επόμενη κε­νή σελίδα μετά την τελευταία απόλυση.

Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ναυτικού Φυλλαδίου (συνήθως είναι στην 4 & 5 σελίδα του Ν.Φ)

Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού ( Αριθμός IBAN )

Λόγω των έκτακτων μέτρων δεν απαιτείται εγγραφή στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης Δώρου Χριστουγέννων 2021 (την όποια θα βρείτε στο τέλος της σχετικής εγκυκλίου (πατήστε εδώ) καθώς και στην σελίδα του Οίκου Ναύτου www.oikosnautou.gr σε ξεχωριστή ανάρτηση την οποία θα πρέπει να εκτυπώσετε-συμπληρώσετε-υπογράψετε και να την υποβάλλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 10:04
  • Τελευταια
  • Δημοφιλή