Σήμερα: 15/04/2021
Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020 07:15

ΜΑΤ, ξύλο και στο βάθος… απολύσεις στην Υγεία

Γράφτηκε από τον

_ξύλο_και_στο_βάθος_απολύσεις_στην_Υγεία.jpg

Tραυματισμός μέλους του ΜΕΤΑ Υγειονομικών

Σκη­νές αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας και βίας από τις δυ­νά­μεις κα­τα­στο­λής επι­κρά­τη­σαν έξω από το υπουρ­γείο Υγεί­ας, όπου πραγ­μα­το­ποιούν, στο πλαί­σιο στά­σης ερ­γα­σί­ας, συ­γκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας ΠΟ­Ε­ΔΗΝ και υγειο­νο­μι­κοί, στο πλαί­σιο στά­σης ερ­γα­σί­ας που πραγ­μα­το­ποιούν κατά των απο­λύ­σε­ων συμ­βα­σιού­χων το επό­με­νο διά­στη­μα.

Η αστυ­νο­μία αρ­νή­θη­κε να κλεί­σει τον δρόμο ώστε να μπο­ρέ­σει η ΠΟ­Ε­ΔΗΝ να κάνει την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη δια­μαρ­τυ­ρία της και ακο­λού­θη­σε επί­θε­ση των δυ­νά­με­ων κα­τα­στο­λής κατά των δια­δη­λω­τών,  οι οποί­οι επι­χεί­ρη­σαν να προ­σεγ­γί­σουν το υπουρ­γείο.

Από την επί­θε­ση των ΜΑΤ, τραυ­μα­τί­στη­κε, με­τα­ξύ άλλων, και το μέλος του ΜΕΤΑ Υγειο­νο­μι­κών και μέλος του ΔΣ του Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων Νο­σο­κο­μεί­ου  Ευαγ­γε­λι­σμός, Βιβή Πα­σχά­λη, που με­τα­φέρ­θη­κε στο νο­σο­κο­μείο για τις πρώ­τες βο­ή­θειες. Με­τα­ξύ των τραυ­μα­τιών, και ο πρό­ε­δρος της ΠΟ­Ε­ΔΗΝ, που βρέ­θη­κε στο έδα­φος από την επί­θε­ση των ΜΑΤ.

Η αστυ­νο­μία συ­νέ­χι­σε τις επι­θέ­σεις για δεύ­τε­ρη φορά και με γκά­λοπ χτύ­πη­σε ερ­γα­ζό­με­νους καθώς και μέλη ΔΣ Σω­μα­τεί­ων και της ΕΕ της ΠΟ­Ε­ΔΗΝ.

Η ΠΟ­Ε­ΔΗΝ γνω­στο­ποί­η­σε ότι η στάση ερ­γα­σί­ας, που ήταν μέχρι τις 10 το πρωί θα συ­νε­χι­στεί μέχρι να απο­χω­ρή­σουν τα ΜΑΤ από το υπουρ­γείο.

«Βρι­σκό­μα­στε εδώ για να υπε­ρα­σπι­στού­με το δι­καί­ω­μα στη μό­νι­μη ερ­γα­σία για χι­λιά­δες συ­να­δέλ­φους επι­κου­ρι­κούς, που απο­λύ­ο­νται το επό­με­νο διά­στη­μα, αλλά και το δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας, το οποίο και τε­λι­κά σώζει την υγεία του λαού. Ζη­τά­με να μην απο­λυ­θεί κα­νείς ερ­γα­ζό­με­νος, ζη­τά­με τη μο­νι­μο­ποί­η­σή τους, όπως επί­σης και επι­πλέ­ον μό­νι­μες προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού για να επαν­δρω­θεί πλή­ρως το ΕΣΥ, ζη­τά­με χρη­μα­το­δό­τη­ση, ζη­τά­με λύ­σεις από την πο­λι­τι­κή ηγε­σία και αυτή ετοι­μά­ζει απο­λύ­σεις. Μετά τα χει­ρο­κρο­τή­μα­τα κενού πε­ριε­χο­μέ­νου, μας έστει­λε τα ΜΑΤ για να μας τρο­μο­κρα­τή­σει και να μας κάνει να σω­πά­σου­με. Δεν πρό­κει­ται να τους πε­ρά­σει», δή­λω­σε στο ErgasiaNET ο Χρή­στος Κό­νια­ρης, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας του ΜΕΤΑ Υγειο­νο­μι­κών και του Γε­νι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΠΟ­Ε­ΔΗΝ.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες, φω­το­γρα­φί­ες από imerodromos.gr

πηγη: rproject.gr

  • Τελευταια
  • Δημοφιλή