Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα από την Eurostat σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα και τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία από την Έρευνα εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό που καταγράφεται είναι χαμηλότερο από το 2,8% του 2013, γεγονός που ενδέχεται να οφείλεται εν μέρει στα κλειδώματα κατά την πανδημία COVID-19.

Η επαγγελματική κατηγορία με το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που ανέφεραν εργατικό ατύχημα σε επίπεδο ΕΕ το 2020 ήταν οι εργαζόμενοι τεχνίτες στο κλάδο των κατασκευών και οι ασκούντες συναφή επαγγέλματα (4,4 %), ακολουθούμενοι από τους χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, τους συναρμολογητές και τους ειδικευμένους εργάτες (3,4 % αμφότεροι). Τα άτομα σε βασικά επαγγέλματα (3,3%) κατέγραψαν επίσης ποσοστό άνω του 3% το 2020.

Σε εθνικό επίπεδο, η μεγάλη ομάδα ειδικευμένων εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας, βιοτεχνών και συναφών επαγγελμάτων κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που ανέφεραν ατύχημα σε 15 από τα 18 κράτη μέλη της ΕΕ. Εστιάζοντας μόνο σε αυτήν την επαγγελματική ομάδα, τα υψηλότερα ποσοστά των ατόμων που ανέφεραν ατύχημα καταγράφηκαν στη Φινλανδία (19,1%), τη Σουηδία (11,7%) και το Λουξεμβούργο (10,2%). Αντίθετα, ποσοστά κάτω του 2% βρέθηκαν στη Λετονία, την Κροατία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Λιθουανία.

Για το 13,2% των εργαζομένων σε επίπεδο ΕΕ, οι κουραστικές ή επώδυνες θέσεις ήταν ο πιο σοβαρός παράγοντας κινδύνου για τη σωματική τους υγεία στην εργασία. Ακολούθησαν δραστηριότητες που περιελάμβαναν ισχυρή οπτική συγκέντρωση (10,0%), χειρισμό βαρέων φορτίων (9,1%) και επαναλαμβανόμενες κινήσεις χεριών ή βραχιόνων (8,7%).

Οι κουραστικές ή επώδυνες θέσεις αντιμετωπίστηκαν συχνότερα ως κίνδυνος από τις γυναίκες παρά τους άνδρες (14,5% έναντι 12,2%). Το ίδιο μοτίβο μπορεί να παρατηρηθεί για τις εργασίες που απαιτούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις, κάτι το οποίο κρίθηκε ως ο πιο σοβαρός παράγοντας σωματικού κινδύνου από το 10,8% των γυναικών έναντι του 7,0% των ανδρών. Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των φύλων παρατηρήθηκε στη χρήση μηχανημάτων ή εργαλείων χειρός και οχημάτων, καθώς το 10,3% των ανδρών το θεωρούσε ως τον πιο σοβαρό παράγοντα κινδύνου στην εργασία σε σύγκριση με το 2,4% των γυναικών.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι το 44,6% των εργαζομένων ηλικίας 15-64 ετών ανέφερε ότι αντιμετωπίζει παράγοντες κινδύνου για την ψυχική τους ευημερία στην εργασία. Σε 11 από τα 27 κράτη μέλη, το ποσοστό των ατόμων που αναφέρουν ψυχικούς κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία υπερβαίνει το ήμισυ του συνόλου των εργαζομένων. Η Σουηδία (76,4%), η Ελλάδα (69,1%) και το Λουξεμβούργο (67,4%) κατείχαν τις υψηλότερες τιμές, ενώ η Τσεχία (33,8%), η Λιθουανία (26,7%) και η Γερμανία (25,8%) κατείχαν τα χαμηλότερα ποσοστά.

πηγη: thepressproject.gr