Σήμερα: 16/10/2021
Π.Ε.Ν.Ε.Ν.

Π.Ε.Ν.Ε.Ν.

4e9c960df8e27eb42fdc3c8e72c57a91_L.jpg

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Μπέτσης

Ο  δημογραφικός δείκτης είναι ο λόγος των συνταξιούχων προς τους εργαζομένους και ο οικονομικός δείκτης είναι ο λόγος της μέσης σύνταξης προς τον μέσο μισθό των εργαζομένων

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, το  οποίο  συμπίπτει  με  την  περίοδο  μετά  την  ψήφιση  του  Ν.4826/21  για  την  κεφαλαιοποίηση  των  ατομικών  λογαριασμών  της  επικουρικής ασφάλισης, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα υποστήριξης του  λανθασμένου  επιχειρήματος,  όπως  ακριβώς  στο  άμεσο  παρελθόν  με  την  επικουρική  κοινωνική  ασφάλιση,  της κατάρρευσης του διανεμητικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της αλληλεγγύης των γενεών. Το επίκεντρο του  επιχειρήματος  συμπυκνώνεται  στον ισχυρισμό ότι για να είναι βιώσιμο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης,  ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εργαζομένων για κάθε συνταξιούχο θα πρέπει να είναι τέσσερις  εργαζόμενοι. Όμως,  η υποστήριξη  αυτού  του  λανθασμένου  επιχειρήματος  προϋποθέτει   την  θεωρητική  και  μεθοδολογική  γνώση  προέλευσης  αυτού  του  δείκτη.

Στο  πλαίσιο  αυτό  απαιτείται  η  θεωρητική  και  μεθοδολογική  κατανόηση  τόσο  της  προέλευσης  αυτού  του  συγκεκριμένου  δείκτη,  όσο  και  της  ανάδειξης  ότι  ο  προαναφερόμενος  ισχυρισμός  είναι  παντελώς  λανθασμένος. Από  την  άποψη  αυτή  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  στα οικονομικά της κοινωνικής ασφάλισης (Pension Economics), για τον καθορισμό του ύψους της εισφοράς (20% στην Ελλάδα για την κύρια ασφάλιση),  χρησιμοποιείται στην ανάλυση μόνο η κύρια σύνταξη γιατί αυτή λειτουργεί με συντελεστές αναπλήρωσης. Έτσι,  ο υπολογισμός  αναφέρεται  στο ποσοστό της εισφοράς,  το  οποίο  ισούται με το γινόμενο του δημογραφικού δείκτη και του οικονομικού δείκτη. Ο  δημογραφικός δείκτης είναι ο λόγος των συνταξιούχων προς τους εργαζομένους και ο οικονομικός δείκτης είναι ο λόγος της μέσης σύνταξης προς τον μέσο μισθό των εργαζομένων (δηλαδή ο συντελεστής αναπλήρωσης). Με άλλα λόγια, όταν δημιουργήθηκε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης  στην  Ελλάδα θεσμοθετήθηκε 20% εισφορά και ανώτερος συντελεστής αναπλήρωσης  80%.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα για να ήταν βιώσιμο αυτό το σύστημα   κοινωνικής  ασφάλισης  θα έπρεπε ο δημογραφικός δείκτης να είχε τιμή 25% (δηλαδή να αντιστοιχούν 4 εργαζόμενοι για κάθε ένα συνταξιούχο).  Όμως, στο σύστημα που ισχύει σήμερα στην κοινωνική ασφάλιση, στην κύρια σύνταξη για 40 έτη ασφάλισης ο συντελεστής αναπλήρωσης είναι 50%. Άρα, η αναλογία που απαιτείται σήμερα είναι 2,5 εργαζόμενοι για κάθε έναν συνταξιούχο. Δηλαδή, αυτό που απαιτείται  να γίνει κατανοητό είναι ότι αυτός ο δείκτης  4  εργαζόμενοι  προς 1  συνταξιούχο  που χρησιμοποιείται συνεχώς  στην  χώρα  μας   δεν είναι σταθερός, αλλά εξαρτάται από το ποιο είναι το ποσοστό εισφοράς που θέλουμε να καταβάλλουμε και ποιο είναι το ποσοστό του συντελεστή αναπλήρωσης. Δεν είναι μια σταθερά όπως λανθασμένα υποστηρίζεται. Επίσης, όπως αναφέρθηκε, η αναλογία αυτή εξαρτάται από τον οικονομικό δείκτη. Ο οικονομικός δείκτης προκύπτει από τον λόγο του ύψους της σύνταξης των συνταξιούχων προς τον μισθό των εργαζομένων.

Έτσι, εάν υποθέσουμε ότι οι συντάξεις αυξάνονται σύμφωνα με τον πληθωρισμό και οι μισθοί των εργαζομένων ανάλογα με την αύξηση του ΑΕΠ, τότε η αναλογία αυτή μπορεί να είναι ακόμη μικρότερη για να καλύπτεται ο συντελεστής αναπλήρωσης του 50% με 20% εισφορά των εργαζομένων. Για παράδειγμα, εάν  το μέσο ΑΕΠ αυξάνονταν με 3% κατά μέσο όρο ετησίως και ο πληθωρισμός ήταν 1,5%, τότε η απαιτούμενη αναλογία για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης θα ήταν 1,25 εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο. Κατά  συνέπεια,  αναδεικνύεται  με  τον  πιο  εύληπτο  τρόπο πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας για την μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Ουσιαστικά, η βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης  βασίζεται  στον οικονομικό δείκτη, και οι οικονομικές επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μπορούν να αντισταθμιστούν από την οικονομική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι λόγω της γήρανσης του πληθυσμού ένα αναδιανεμητικό συνταξιοδοτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο με την έννοια ότι θα επιβαρύνει τα δημοσιονομικά της χώρας. Όμως  και  αυτός  ο ισχυρισμός  είναι  λανθασμένος  και αυτό  γιατί το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού συνοδεύεται με ταυτόχρονη μελλοντική συρρίκνωση του πληθυσμού.

Έτσι, μπορεί ο δείκτης γήρανσης του πληθυσμού να επιβαρύνεται μελλοντικά, δηλαδή η αναλογία του πληθυσμού ατόμων άνω των 65 ετών προς τον πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών να αυξάνεται από το 34,6% που είναι το 2020 στο 59,6% το 2027. Όμως αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα και αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών και αυτό γιατί  σε απόλυτες χρηματικές μονάδες, η κρατική χρηματοδότηση μπορεί να μειωθεί αφού θα έχει μειωθεί ο πληθυσμός που θα λαμβάνει τις συντάξεις λόγω της συνολικής μείωσης του πληθυσμού. Με άλλα λόγια, στο αναδιανεμητικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, η σημερινή απαιτούμενη αναλογία 2,5 εργαζομένων για κάθε συνταξιούχο, αντιστοιχεί στον σημερινό πληθυσμό των 10,7 εκατ. ατόμων και αυτή η αναλογία θα απαιτείται και στο μέλλον εφόσον ο πληθυσμός παραμένει σταθερός.

Αυτή η δυναμική του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης μπορεί να αποτυπωθεί μόνο με μια αναλογιστική μελέτη δημογραφικών και οικονομικών προβολών και όχι με μια απλή αναλογία. Ακριβώς για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη του Ν. 4670/2020 το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης παρουσιάζει μακροχρόνια βιωσιμότητα και οικονομική ισορροπία. Ειδικότερα,  σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε για τον Ν.4670/2020 για την Ελλάδα, ο δείκτης συνταξιοδοτικής δαπάνης προς το ΑΕΠ το  2018  ήταν 15,6% του ΑΕΠ  και το 2070 θα  είναι  11,9%  του  ΑΕΠ,  όταν ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης  εκτιμάται  ότι το  2070 θα είναι 12,5% ΑΕΠ.  Επίσης, ο δείκτης της κρατικής συμμετοχής προς το ΑΕΠ από 9,5%  του  ΑΕΠ  στην  χώρα  μας,  εκτιμάται ότι το 2070 θα μειωθεί στο 5,5%  του  ΑΕΠ.

Κατά  συνέπεια,  αυτό  που  απαιτείται  να γίνει κατανοητό είναι πως το δημογραφικό πρόβλημα δεν επηρεάζει και ούτε επιβαρύνει τα δημοσιονομικά της χώρας, αλλά οι μεγαλύτερες επιπτώσεις είναι γενικότερες κοινωνικο-οικονομικά, αφού έχουν εκτιμηθεί οι επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομική ανάπτυξη και στις χρηματιστηριακές και επενδυτικές διαδικασίες, δεδομένου ότι η αλλαγή της πληθυσμιακής δομής επηρεάζει τις προτιμήσεις ενός γηρασμένου πληθυσμού, με αποτέλεσμα να είναι και δυσκολότερη η επίτευξη ικανοποιητικών επενδυτικών αποδόσεων στις αγορές (Nomura 2012, Credit Suisse 2011). Το γεγονός αυτό δείχνει πόσο σοβαρά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας, ώστε να  σχεδιαστούν  και  να  υλοποιηθούν  άμεσα  οι κατάλληλες πολιτικές,  προκειμένου  να αποτραπεί η  προβλεπόμενη μείωση του πληθυσμού (εκτιμάται στα 8,6 εκ. το 2070 σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δημογραφικές προβολές της Eurostat, EuroPop 2019) ή να μετριαστεί ο ρυθμός μείωσης του.

Ο Σάββας  Γ. Ρομπόλης είναι Ομ. Καθ. Παντείου Πανεπιστημίου και ο Βασίλειος  Γ. Μπέτσης είναι Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου

πηγη: kommon.gr

Ετικέτες

grothies725-300x177.jpg

Όχι στη νέα Συμφωνία για τις αμερικανικές βάσεις και τη Συμφωνία με την Γαλλία!

Όχι στο κυνήγι των εξοπλισμών!

Μαζική πάλη ενάντια σε πόλεμο, ιμπεριαλισμό, εθνικισμό!

Μετά την ψήφιση από τη ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση της Γαλλο-Ελληνικής συμφωνίας, με την ουσιαστική συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ που διαφώνησε σε δύο άρθρα, συμφωνία που περιλαμβάνει και στρατιωτικές αποστολές της Ελλάδας μέχρι το Σαχέλ της υποσαχάριας Αφρικής, έρχεται η συμφωνία για τις αμερικανικές ιμπεριαλιστικές πολεμικές βάσεις.

Η επέκταση της «Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA)» μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας πιθανότατα για μια 5ετία – και μάλιστα ανανεούμενη αυτομάτως, δηλ. επ’ αόριστον – που αναμένεται να υπογραφεί στις 14 Οκτώβρη από Μπλίνκεν και Δένδια στις ΗΠΑ, σηματοδοτεί ένα νέο γύρο παρεμβάσεων του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, μετατροπής της χώρας σε ορμητήριο πολέμου για τους λαούς της περιοχής. Ταυτόχρονα, για την άρχουσα τάξη της χώρας μας, αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία αναβάθμισής της σε σχέση με όμορες αστικές τάξεις και ιδιαίτερα με αυτήν της Τουρκίας, γι’ αυτό και την πολιτική αυτή στηρίζουν στη βασική της κατεύθυνση η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και οι ακροδεξιοί-εθνικιστές.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις αναβαθμίζονται και επεκτείνονται. Δίπλα σ’ αυτές της νότιας, δυτικής και κεντρικής Ελλάδας, έρχονται να προστεθούν νέες σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Σούδα, ο Άραξος, το Άκτιο, η Λάρισα, το Στεφανοβίκειο, η Καβάλα, η Αλεξανδρούπολη, για να μείνουμε στις πιο γνωστές, αποτελούν περιοχές που λειτουργούν ως προγεφυρώματα για τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Μέχρι και η Σκύρος τους προσφέρθηκε. Οι ευρείας κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται συνεχώς, δείχνουν την πολεμική προετοιμασία και ετοιμότητα ενός κατ’ εξοχήν επιθετικού συνασπισμού, του ΝΑΤΟ. Μια σειρά χώρες της περιοχής ήδη υφίστανται τις «αμυντικές» κινήσεις του (Συρία, Ιράκ, Λιβύη, παλαιότερα Γιουγκοσλαβία κ.ά.). Ενώ ήδη μια ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ στέλνεται στη Σαουδική Αραβία!

Αντίστοιχα, η Συμφωνία με την Γαλλία ενισχύει την πολεμική απειλή στην περιοχή για την εξυπηρέτηση των σχεδίων των αρχουσών τάξεων των δύο χωρών και εμπλέκει την Ελλάδα ακόμα και σε επιχειρήσεις στην υποσαχάρια Αφρική όπου επεμβαίνει ο γαλλικός ιμπεριαλισμός. Ταυτόχρονα, η Συμφωνία Γαλλίας-Ελλάδας αξιοποιείται για την ανάπτυξη του στρατιωτικού-επεμβατικού βραχίονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός ακόμα επικίνδυνου για τους λαούς και την ειρήνη μηχανισμού. Αλλά όλο αυτό το σκηνικό εντείνει τους ανταγωνισμούς, η Ελλάδα, βρισκόμενη στις συμπληγάδες των διεθνών συγκρούσεων ΗΠΑ-Ρωσίας-Κίνας-Ευρωπαίων, κινδυνεύει να την πληρώσει.

Σε ευθεία αντιστοίχιση με τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς βρίσκεται και το εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ που υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ. Πέρα από τα δισεκατομμύρια ευρώ για πολεμικά αεροπλάνα, πλοία και πάσης φύσης στρατιωτικό υλικό που προστίθενται στη πλάτη του λαού, ο κίνδυνος να συρθούν οι λαοί ένθεν-κακείθεν του Αιγαίου σε μια άδικη αλληλοσφαγή είναι υπαρκτός. Οι πολεμικοί εξοπλισμοί στα χέρια δυο αντιδραστικών αστικών τάξεων είναι η τέλεια συνταγή για το αιματοκύλισμα. Σε συνδυασμό με τις προσπάθειες «στρατιωτικοποίησης» της νεολαίας με την αύξηση της θητείας και τις προθέσεις υποχρεωτικής στράτευσής της στα 18 χρόνια.

Το πλήγμα που δέχτηκαν οι Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές στο Αφγανιστάν αναδιαμορφώνει την ιμπεριαλιστική πολεμική στρατηγική, παράγοντας νέους κινδύνους πολεμικών εντάσεων και συγκρούσεων. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Αγγλίας-Αυστραλίας AUKUS ενάντια σε Κίνα και Ρωσία, τα ενεργά αιματηρά μέτωπα που διατηρούνται σε Συρία, Ιράκ, Λιβύη, Υεμένη, Παλαιστίνη και αλλού, μαρτυρούν ότι οι βάσεις και οι πολεμικοί άξονες των ιμπεριαλιστών παντού στο κόσμο μόνο δεινά φέρνουν στους λαούς. Αποτελούν βάση επιθετικών ιμπεριαλιστικών εξορμήσεων και μαγνήτη αντιποίνων από αντιπάλους. Δεν προσφέρουν καμία «σταθερότητα», αλλά αντίθετα δημιουργούν αστάθεια και συμβάλλουν σε πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο σε πάσης φύσης αναταραχή και αιματοχυσία. Οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και η οικονομική λεηλασία από το κεφάλαιο γεννούν την προσφυγιά, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες βρίσκουν απέναντί τους τα ματωμένα τείχη της ΕΕ, τις «επαναπροωθήσεις» και την καταστολή, με ιδιαίτερα προκλητική τη δράση των ελληνικών κυβερνήσεων.

Οι εργαζόμενοι, ο λαός και η νεολαία, όχι μόνο δεν συμμερίζονται τους πανηγυρισμούς των ντόπιων αστών, αλλά έχουν κάθε λόγο να θεωρούν ότι η ευθυγράμμιση της άρχουσας τάξης στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και η φιλοδοξία αποκόμισης γεωπολιτικών, ενεργειακών και οικονομικών κερδών (με τους ανταγωνισμούς για τις ΑΟΖ κ.λπ.) στρέφεται ευθέως εναντίον τους. Με τη λιτότητα, την ακρίβεια, τα αντεργατικά και αντιυγειονομικά μέτρα που βιώνουν, με το χτύπημα στο δικαίωμα της νεολαίας στις σπουδές, στα σωματεία και στο συνδικαλισμό, στα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες. Με την ένταση της πολιτικής της φασιστικοποίησης, των φασιστικών επιθέσεων και τον παροξυσμό της κρατικής βίας και καταστολής.

Όσο οι αμερικανικές βάσεις θα στέκουν εκεί για να υπενθυμίζουν τους «δεσμούς αίματος» της άρχουσας τάξης με τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, όσο οι συμφωνίες και οι άξονες πολέμου θα απειλούν την ειρήνη, τόσο ο λαός θα πρέπει να εντείνει την πάλη του για το διώξιμό τους, μαζί με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Μαζί με την άρχουσα τάξη που τον εκμεταλλεύεται και τον θεωρεί εργαλείο στα αντιδραστικά της σχέδια.

• Έξω οι Βάσεις και οι Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές από την Ελλάδα, έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ!

• Όχι στη συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, όχι στον ευρω-στρατό, έξω απ’ την ΕΕ!

• Όχι στον αντιδραστικό ανταγωνισμό των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας! Ναι στον προλεταριακό διεθνισμό και την αλληλεγγύη των λαών!

• Όχι στην κούρσα των πολεμικών εξοπλισμών! Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, υγεία και παιδεία για όλους, όχι στους εμπόρους του πολέμου!

• Όχι στη ρατσιστική πολιτική της ΕΕ, αγώνας για τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών!

• Κοινοί αγώνες των λαών ενάντια σε πόλεμο, ιμπεριαλισμό, εθνικισμό-σωβινισμό!

Υπογράφουν οι οργανώσεις:

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Διεθνιστική Εργατική Αριστερά
ΕΕΚ
ΕΚΚΕ
ΚΚΕ(μ-λ)
ΝΑΡ για την κομμουνιστική Απελευθέρωση
νΚΑ
ΟΚΔΕ
ΟΚΔΕ Σπάρτακος
Πολιτική οργάνωση Κόκκινο Νήμα

Καλούμε σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις, με κορύφωση συγκεντρώσεις και πορείες στις 14 Οκτώβρη.

Στην Αθήνα, Συγκέντρωση στις 6 μμ στη Βουλή και Διαδήλωση σε γαλλική πρεσβεία, γραφεία ΕΕ, με κατάληξη στην Αμερικάνικη Πρεσβεία.

πηγη: pandiera.gr

Ετικέτες

2011-04-25-780x470.jpg

Ο υπουργός Άμυνας μόλις δυο 24ωρα από την ψήφιση της συμφωνίας επιβεβαιώνει την βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην Αφρική

«Η Ελλάδα πρέπει να συνεισφέρει στηρίζοντας τη φίλη Γαλλία, αλλά και την προσπάθεια επίτευξης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην πράξη και όχι στα λόγια», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος με συνέντευξή του στα «Νέα Σαββατοκύριακο».

Δύο σχεδόν 24ωρα μετά την ψήφιση της ελληνογαλλικής συμφωνίας ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μητσοτάκη επιβεβαιώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους επίκινδυνους ιμπεριαλιαστικούς σχεδιασμούς με την αποστολή ελληνικής στρατιωτικής δύναμης στην υποσαχάρια Αφρική (Σαχέλ).

Μάλιστα ο Ν. Παναγιωτόπουλος έκανε λόγο για  «απαραίτητη» (!!!) ελληνική παρουσία στην περιοχή.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Άμυνας ισχυρίστηκε:

«Η περιοχή της υποσαχάριας Αφρικής και η κατάσταση εκεί αποτελεί δυνητική απειλή αστάθειας για ζωτικά γεωπολιτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενωσης λόγω γειτνίασης με τη βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο. Οι εκκολαπτόμενες εστίες αστάθειας με ομάδες τρομοκρατικών οργανώσεων και τζιχαντιστών που αναλαμβάνουν δράση στην περιοχή, δεν έχει σχέση με κάποιο αποικιοκρατικό παρελθόν, αλλά με ένα ζοφερό μέλλον αστάθειας και απειλών ασφαλείας. Η Γαλλία ηγείται της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας στήριξης κυβερνήσεων των χωρών της περιοχής απέναντι σε αυτή την απειλή, αναπόφευκτα και με στρατιωτικά μέσα. Συμμετέχουν ήδη 9 ευρωπαϊκές χώρες με μέσα και προσωπικό, ενώ έχουν δηλώσει πρόθεση συμμετοχής άλλες 13, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Συνεπώς η πρωτοβουλία συγκεντρώνει ευρύτατη υποστήριξη από ευρωπαϊκές χώρες. Στο πλαίσιο της – ιδιαίτερα αναβαθμισμένης πλέον – συμμαχικής σχέσης με τη Γαλλία, εκτιμούμε ότι και η Ελλάδα πρέπει να συνεισφέρει στηρίζοντας τη φίλη Γαλλία, αλλά και την προσπάθεια επίτευξης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην πράξη και όχι στα λόγια»!

πηγη: imerodromos.gr

Ετικέτες

pandora.jpg

Πόσο εύκολο είναι τελικά να έχει κανείς offshore δραστηριότητα και πόσο κοστίζει στους "πολλούς"; Το 24Media Lab εξηγεί.

Τα Pandora Papers είναι η μεγαλύτερη διαρροή εγγράφων στην ιστορία. 12 εκατομμύρια αρχεία που χρειάστηκαν επεξεργασία από 600 δημοσιογράφους απ’ όλον τον πλανήτη κι αποκάλυψαν υπεράκτια παραοικονομία, μεγαλύτερης κλίμακας από ποτέ

Επαναφέροντας τα γνωστά ερωτήματα:

Πόσο εύκολο είναι να έχει κανείς offshore δραστηριότητα;

Πόσο νόμιμο είναι και πώς κοντράρει με το δημόσιο συμφέρον.

 
  
 

Και, κυρίως, πόσο πραγματικά μας κοστίζουν οι πλούσιοι και ισχυροί αυτού του πλανήτη;

πηγη; news247.gr

Ετικέτες
  • Τελευταια
  • Δημοφιλή