Σήμερα: 05/12/2021
Π.Ε.Ν.Ε.Ν.

Π.Ε.Ν.Ε.Ν.

proypologismos.jpg

«Ο λαός μας το έχει εμπεδώσει πια και νομίζω ότι πρέπει να το εμπεδώσετε και εσείς: Το μνημόνιο δεν είναι κάτι από το οποίο μπορεί κανείς να μπαινοβγαίνει. Όποιος το υπηρετήσει, δεν βρίσκει εύκολα την πόρτα της εξόδου. Το μνημόνιο είναι καθεστώς, είναι το πλαίσιο νόμων που ρυθμίζουν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας από την αγορά εργασίας μέχρι την κατάρτιση του προϋπολογισμού, και αυτό το καθεστώς του μνημονίου το φέρατε για να μείνει. Η έξοδος απαιτεί ξήλωμα των μέτρων του καθεστώτος που διαμορφώνουν (…)». Από την ομιλία στη Βουλή του Αλέξη Τσίπρα για τον προϋπολογισμό του 2015, 8 Δεκεμβρίου του 2014

Η εκ­φώ­νη­ση από τον Αλέξη Τσί­πρα των προ­γραμ­μα­τι­κών δη­λώ­σε­ων της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ - ΑΝΕΛ, τη Δευ­τέ­ρα 5 Δε­κεμ­βρί­ου, ήταν μια εντυ­πω­σια­κή πα­ρά­στα­ση πο­λι­τι­κής με­τα­μόρ­φω­σης του ίδιου και του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σε διά­κο­νους του μνη­μο­νί­ου. Συ­γκρί­νο­ντας αυτή την ομι­λία με την ομι­λία του στις 8 Δε­κεμ­βρί­ου 2014 με αντι­κεί­με­νο τότε τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2015 που είχε κα­τα­θέ­σει η κυ­βέρ­νη­ση Σα­μα­ρά - Βε­νι­ζέ­λου, βρί­σκε­ται κα­νείς μπρο­στά σε ένα εντυ­πω­σια­κό φαι­νό­με­νο ολι­κής πο­λι­τι­κής με­τάλ­λα­ξης. Ο Τσί­πρας του Δε­κέμ­βρη του 2014 αντι­πο­λι­τεύ­ε­ται με… προ­φη­τι­κά λόγια όχι μόνο τους Σα­μα­ρά - Βε­νι­ζέ­λο, αλλά και τον Τσί­πρα του Οκτω­βρί­ου του 2015!    

Αν ωστό­σο μπο­ρού­με να μι­λή­σου­με για μια ολική πο­λι­τι­κή με­τάλ­λα­ξη του Αλέξη Τσί­πρα και του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, δεν μπο­ρού­με βέ­βαια αν μι­λή­σου­με για αντι­στρο­φή ρόλων. Οι πα­λιοί και πρώ­τοι δι­δά­ξα­ντες μνη­μο­νια­κοί της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του Πο­τα­μιού κα­λω­σο­ρί­ζουν θερμά τον κ. Τσί­πρα στο δρόμο της «μνη­μο­νια­κής αρε­τής» και έχουν να του προ­σά­ψουν μόνο ότι οι μα­νού­βρες της με­τά­πτω­σής του από αντι­μνη­μο­νια­κού σε μνη­μο­νια­κό κό­στι­σαν με­ρι­κά δις. ευρώ πα­ρα­πά­νω μέτρα πε­ρι­κο­πών και νέων φόρων. Αφού ψή­φι­σαν μαζί του το νέο μνη­μό­νιο και το πρώτο «πα­κέ­το» των εφαρ­μο­στι­κών νόμων, τώρα έχουν την άνεση να κα­τα­ψη­φί­σουν τις προ­γραμ­μα­τι­κές δη­λώ­σεις και να συ­νο­δεύ­σουν την κα­τα­ψή­φι­ση με ανέ­ξο­δη κρι­τι­κή για το «κακό μνη­μό­νιο» που έφερε η κυ­βέρ­νη­ση… Όσο για τον αντι­μνη­μο­νια­κό λόγο, αυτός λεί­πει από τη Βουλή, αφού η μόνη πα­ρού­σα αρι­στε­ρή δύ­να­μη, το ΚΚΕ, ρί­χνει το βάρος της στο να πεί­σει τα μνη­μό­νια είναι τέκνα του κα­πι­τα­λι­σμού και άρα η πάλη ενά­ντιά τους είναι αδιέ­ξο­δη αν δεν ανα­τρέ­ψου­με τον ίδιο τον κα­πι­τα­λι­σμό που τα γεννά…    

Ύφεση, ανερ­γία, τα­ξι­κή σκλη­ρό­τη­τα

Το Προ­σχέ­διο του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του 2016 που η κυ­βέρ­νη­ση κα­τέ­θε­σε στη Βουλή τη Δευ­τέ­ρα έχει όλη την πα­ρα­δο­σια­κή συ­ντα­γο­γρα­φία των μνη­μο­νί­ων. Οι βα­σι­κές του συ­ντε­ταγ­μέ­νες: ξανά με­γά­λου ύψους πε­ρι­κο­πές, ξανά ορυ­μα­γδός νέων φόρων, ξανά αύ­ξη­ση της ανερ­γί­ας, πα­ρά­τα­ση της ύφε­σης και την επό­με­νη διε­τία. Ένα Προ­σχέ­διο μνη­μο­νια­κό, που συ­νε­χί­ζει τις πο­λι­τι­κές τα­ξι­κής σκλη­ρό­τη­τας τις οποί­ες έχου­με συ­νη­θί­σει να χα­ρα­κτη­ρί­ζου­με με την έκ­φρα­ση «εσω­τε­ρι­κή υπο­τί­μη­ση». 

 

Οι «πα­ρα­δο­χές» του Προ­σχε­δί­ου, όπως προ­κύ­πτουν από το βα­σι­κό πί­να­κα προ­βλέ­ψε­ων για τα θε­με­λιώ­δη με­γέ­θη της οι­κο­νο­μί­ας, αλλά και από τις προ­βλέ­ψεις για τα έσοδα και τις δα­πά­νες, είναι πράγ­μα­τι εντυ­πω­σια­κές:

  • Προ­βλέ­πε­ται ότι η ύφεση θα πα­ρα­τα­θεί μέχρι και τα τέλος του 2016. Προ­στι­θέ­με­νη στην ύφεση των 7 συ­νε­χό­με­νων ετών από το 2008 έως και το 2014, ση­μαί­νει μια σω­ρευ­τι­κή απώ­λεια του ΑΕΠ που φτά­νει πλέον το 30%! Το φαι­νό­με­νο (9 συ­νε­χό­με­να χρό­νια ύφε­σης και μεί­ω­ση ΑΕΠ 30%) είναι μο­να­δι­κό στα πα­γκό­σμια χρο­νι­κά σε καιρό ει­ρή­νης! Ο Αλέ­ξης Τσί­πρας στην ομι­λία του στις 8 Δε­κεμ­βρί­ου του 2014 είχε χα­ρα­κτη­ρί­σει πρω­το­φα­νή σε καιρό ει­ρή­νης την επί επτά συ­νε­χό­με­να χρό­νια ύφεση της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας. Τώρα, υπο­γρά­φει ο ίδιος την πα­ρά­τα­σή της για μία ακόμη διε­τία…
  • Για να πα­ρα­μεί­νουν τα έσοδα του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού στα ίδια επί­πε­δα με πέ­ρυ­σι, προ­στί­θε­νται 2,4 δισ. ευρώ πε­ρι­κο­πές στις δη­μό­σιες δα­πά­νες (το 1,7 δισ. ευρώ αφορά τις συ­ντά­ξεις) και 4 δισ. ευρώ νέοι φόροι! Όπως θα έλεγε και ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πριν τη μνη­μο­νια­κή του με­τάλ­λα­ξη, «σπι­ράλ θα­νά­του»: η ύφεση μειώ­νει τα κρα­τι­κά έσοδα, νέα μέτρα πε­ρι­κο­πών και φόρων έρ­χο­νται για να ανα­πλη­ρώ­σουν τις απώ­λειες των κρα­τι­κών εσό­δων, που με τη σειρά τους πα­ρα­τεί­νουν την ύφεση…  
  • Η ανερ­γία προ­βλέ­πε­ται ότι θα αυ­ξη­θεί ξανά, ύστε­ρα από μια ορια­κή μεί­ω­ση τον τε­λευ­ταίο χρόνο, κατά 1,2 μο­νά­δα μέχρι και το τέλος του 2016 – και μι­λά­με μόνο για προ­βλέ­ψεις που αφο­ρούν την επί­ση­μα κα­τα­γε­γραμ­μέ­νη ανερ­γία. Όσο για τη φτώ­χεια, δεν υπάρ­χουν (όπως πάντα…) προ­βλέ­ψεις στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, αλλά με ύφεση και αύ­ξη­ση της ανερ­γί­ας θα αυ­ξη­θεί με μα­θη­μα­τι­κή βε­βαιό­τη­τα.
  • Η δη­μό­σια αλλά και η ιδιω­τι­κή κα­τα­νά­λω­ση προ­βλέ­πε­ται (εντε­λώς ανα­με­νό­με­να με αυτό τον ορυ­μα­γδό μέ­τρων) ότι θα μειω­θούν τόσο το 2015 όσο και το 2016.
  • Εντυ­πω­σια­κή είναι η πρό­βλε­ψη για τη μεί­ω­ση στον ακα­θά­ρι­στο σχη­μα­τι­σμό πα­γί­ου κε­φα­λαί­ου για φέτος (-16,5%!) και μάλ­λον μη ανα­με­νό­με­νη η αύ­ξη­σή της (4,5%) το 2016 παρά τη συ­νε­χι­ζό­με­νη ύφεση.
  • Οι εξα­γω­γές μειώ­νο­νται, και την κα­τά­στα­ση στο ισο­ζύ­γιο «σώζει» η μεί­ω­ση και των ει­σα­γω­γών (-3,6% το 2015), όχι όμως για καλό λόγο αλλά εξαι­τί­ας της μεί­ω­σης της ζή­τη­σης.
  • Οι εκτι­μή­σεις για τον απο­πλη­θω­ρι­στή του ΑΕΠ φαί­νο­νται μάλ­λον αι­σιό­δο­ξες (απο­πλη­θω­ρι­σμός -2,6% το 2014, αλλά μόλις -0,7% το 2015 και θε­τι­κός 1,1% το 2016, παρά την ύφεση και τη μεί­ω­ση της κα­τα­νά­λω­σης). Ση­μειώ­νε­ται ότι ο απο­πλη­θω­ρι­στής του ΑΕΠ προ­στί­θε­ται στους ρυθ­μούς ανά­πτυ­ξης, οπότε τους μειώ­νει αν είναι αρ­νη­τι­κός ή τους αυ­ξά­νει αν είναι θε­τι­κός…

ΠΗΓΗ: rproject.gr

Ετικέτες

DSCN0132OLP.jpg

 

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΛΠ – ΟΛΘ 

   ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ,

         ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με πρωτεργάτες την ομάδα Τσίπρα – Δραγασάκη – Σταθάκη – Δρίτσα μαζί με το αμαρτωλό ΤΑΙΠΕΔ προχωρούν ακάθεκτοι στο ξεπούλημα του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας και με διαδικασίες εξπρές βιάζονται άρον - άρον να το παραδώσουν στην κινέζικη κρατική πολυεθνική COSCO.

Ο νέος μνημονιακός ΣΥΡΙΖΑ και η συγκυβέρνηση γράφοντας στα παλιά τους υποδήματα τις πάγιες προεκλογικές τους θέσεις και δεσμεύσεις γίνονται οι θλιβεροί πρωταγωνιστές του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, των δημόσιων παραγωγικών και κερδοφόρων επιχειρήσεων και του δημόσιου πλούτου της χώρας.

Πρόκειται για μια επαίσχυντη πολιτική πράξη που συνιστά έγκλημα σε βάρος της χώρας, του λαού και των συμφερόντων τους.

Χωρίς κανένα ηθικό, πολιτικό και κοινωνικό φραγμό η κυβέρνηση με την πολιτική της τάσσεται και ταυτίζεται με τις επιδιώξεις των εταίρων – τοκογλύφων δανειστών να τους δοθεί εδώ και τώρα το σύνολο της απογεγραμμένης περιουσίας του ελληνικού λαού όπως είναι τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η ΔΕΗ, ο δημόσιος ορυκτός πλούτος και κάθε άλλη πλουτοπαραγωγική δραστηριότητα στην επικράτεια της χώρας μας.

Παράλληλα με το νέο μνημόνιο που υπέγραψαν και ψήφισαν με το υπόλοιπο πολιτικό μνημονιακό μπλοκ, το επόμενο χρονικό διάστημα θα επιχειρηθεί η πλήρης συντριβή των ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών, κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων του λαού και των εργαζομένων!!

Μάλιστα με περίσσιο θράσος οι σημερινοί «αριστεροί» κυβερνώντες δηλώνουν περήφανοι … για το θεάρεστο κυβερνητικό τους έργο που «διάσωσαν» την χώρα και δεν δραπέτευσαν από την διακυβέρνηση και τώρα είναι αυτοί που θα συνεχίσουν το ίδιο έργο των Σαμαροβενιζέλων να οδηγήσουν τον τόπο στην απόλυτη διάλυση, το ξεπούλημα και την καταστροφή!!!

Η υποκλοπή και η υφαρπαγή της ψήφου του ελληνικού λαού, που όλοι γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες επιτεύχθηκε, τους δημιουργεί την πεποίθηση ότι το επιχειρούμενο έγκλημά τους για την κατακρεούργηση των δικαιωμάτων του λαού θα έχει την αποδοχή ή ακόμη και την στήριξή του. Πλάνη οικτρά για τους πολιτικάντηδες και τους μαυρογιαλούρους της συμβιβασμένης και υποταγμένης αριστεράς, σύντομα θα διαπιστώσουν ότι το εργατικό κίνημα, οι πολιτικές συλλογικότητες της μαχόμενης αριστεράς, τα αγωνιστικά μαζικά κινήματα, θα ακυρώσουν, θα αποτρέψουν και θα συντρίψουν τα σχέδια των ιμπεριαλιστών τοκογλύφων, των υπερεθνικών οργάνων τους (Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ – Ε.Κ.Τ) και του εγχώριου υποτακτικού τους πολιτικού προσωπικού που έχει ταχθεί με τα συμφέροντά τους.

Ένα πρώτο βήμα ως αφετηρία είναι η συγκέντρωση στην Δραπετσώνα και η πορεία στο Υπουργείο Ναυτιλίας, θα ακολουθήσουν πολλά ακόμη στην ίδια κατεύθυνση με στόχευση την ανατροπή της καταστροφικής κυβερνητικής πολιτικής, των ιδιωτικοποιήσεων, της διάλυσης της κοινωνικής ασφάλισης, της επιβάρυνσης των εργασιακών σχέσεων, των μαζικών απολύσεων, της φοροκαταιγίδας, της υπονόμευσης των δημοκρατικών και κοινωνικών κατακτήσεων.

Ο λαός, οι εργαζόμενοι και η τοπική Πειραϊκή κοινωνία δεν πρόκειται να εγκλωβισθούν στην άθλια κυβερνητική πολιτική, να μπουν στο τριπάκι μιας διαβούλευσης που τους καλεί η κυβέρνηση για να διεκδικήσουν κάποιες επιμέρους παραχωρήσεις και ταυτόχρονα να διαγράψουν το βασικό ζητούμενο που είναι η πώληση του 51% του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του ΟΛΠ για το οποίο η κυβέρνηση και οι θλιβεροί και αμετανόητοι κυβερνητικοί παραγοντίσκοι θεωρούν ιερό, απαραβίαστο να μην αμφισβητηθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, όπως και οι υπόλοιπες προβλέψεις του μνημονίου Νο 3.

Με την ευκαιρία αυτή θεωρούμε απαραίτητο να υπογραμμίσουμε ότι ο εγκλωβισμός διάφορων τοπικών αρχών, κυρίως της αυτοδιοίκησης, να εμπλακούν σε ένα είδος παρασκηνιακής διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ για να επιτύχουν κάποιες επιμέρους παραχωρήσεις, δεν συνιστούν ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος όταν είναι σε πλήρη εξέλιξη μεγάλες κινηματικές δράσεις οι οποίες θα κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα και στοχεύουν στην ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και στην αποτροπή του ξεπουλήματος του ΟΛΠ.

Η ΠΕΝΕΝ καλεί τα μέλη της, τους εν ενεργεία και συνταξιούχους ναυτικούς, τους εργαζόμενους στην πόλη, τους άνεργους, τους νέους και τις νέες και όλες τις εμπλεκόμενες κοινωνικές δυνάμεις να συμπορευθούν στον αγώνα ενάντια στις κυβερνητικές επιλογές, ενάντια στις μνημονιακές δεσμεύσεις για να διασφαλισθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του ΟΛΠ και ταυτόχρονα να σχεδιασθεί, να οργανωθεί και να εξελιχθεί το επόμενο διάστημα ένας ισχυρός μαζικός και αποτελεσματικός αγώνας ενάντια στο ξεπούλημα του ΟΛΠ, του ΟΛΘ και ευρύτερα του δημόσιου πλούτου της χώρας μας.

ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΨΕΙ ΣΤΙΣ 10/10/2015 και ώρα 11.00 π.μ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Πειραιάς 8/10/2015

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ

 

------------------------***------------------------------

 

_45.jpg

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ

ΚΑΙ Γ.Γ ΤΟΥ Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΤΩΝΗ ΝΤΑΛΑΚΟΓΕΩΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΠ – ΟΛΘ

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με διαδικασίες fast track μεθοδεύει την επίσπευση και επιτάχυνση της διαδικασίας του ξεπουλήματος ΟΛΠ και ΟΛΘ.

Στα πλαίσια αυτά αδίστακτα προβαίνει σε παράτυπες και παράνομες ενέργειες συνεχίζοντας την ίδια πολιτική των προκατόχων τους ΝΔ – ΠΑΣΟΚ επιδιώκοντας να παραδώσει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας στην κινέζικη πολυεθνική COSCO.

Θεωρούμε χονδροειδέστατη παρανομία την κυβερνητική επιλογή η τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ ΟΛΠ και ελληνικού δημοσίου να γίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ και να παρακάμπτεται παντελώς το Δ.Σ του ΟΛΠ.

Όμως το κύριο ζήτημα δεν είναι μόνο ή κυρίως αυτό αλλά η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στο ξεπούλημα του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας μας προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των τοκογλύφων δανειστών βγάζοντας στο σφυρί την δημόσια περιουσία, τις επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας που μπορούν να αποτελέσουν το εργαλείο για την ανάπτυξη της χώρας και την παραγωγική ανασυγκρότησή της.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση δείχνει σαφή δείγματα υποταγής προς τους δανειστές δρομολογώντας με διάτρητες διαδικασίες την βούλησή της να υλοποιήσει τους απεχθείς όρους του τρίτου μνημονίου το οποίο προβλέπει την παράδοση και το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου του τόπου σε ντόπια και ξένα επιχειρηματικά συμφέροντα, με μοναδικό στόχο την αποπληρωμή του δανείου.

Ειδικότερα για τον ΟΛΠ πρέπει να επισημάνουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει την παραμικρή πολιτική και κοινωνική νομιμοποίηση να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη πράξη ξεπουλήματός του αφού σύσσωμη η Πειραϊκή κοινωνία, οι εργαζόμενοι, οι φορείς της αυτοδιοίκησης, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς στο σύνολό τους έχουν αντιταχθεί σε οποιαδήποτε απόπειρα και μεθόδευση πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του.

Ακόμη και ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ σε πρόσφατη εκδήλωση που πραγματοποίησε για τον σκοπό αυτό, τάχθηκε ομόφωνα κατά της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ.

Είναι προφανές ότι οι κυβερνητικές επιλογές έρχονται σε πλήρη σύγκρουση και ρήξη με το εργατικό, λαϊκό και κοινωνικό κίνημα που ε΄χει διαμορφωθεί και τάσσεται υπέρ της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα του ΟΛΠ.

Η ΠΕΝΕΝ καλεί τα συνδικάτα, τα κοινωνικά κινήματα, τις αυτοδιοικητικές αρχές να αντιδράσουν άμεσα και αποφασιστικά αναπτύσσοντας αγωνιστικές πρωτοβουλίες προκειμένου να εμποδίσουν το εθνικό έγκλημα που η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να διαπράξει.

Ταυτόχρονα καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις που έχουν ταχθεί κατά της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ να συμβάλουν με την δράση και τις παρεμβάσεις τους για να μην υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και των τοκογλύφων δανειστών.

Η οργάνωση, η μαζικότητα, ο αγώνας, η ενωτική συσπείρωση και συμπόρευση όλων των εργατικών, λαϊκών και κοινωνικών δυνάμεων και κινημάτων μπορεί να βάλει φραγμό στις άθλιες αντιλαϊκές επιλογές και μεθοδεύσεις της κυβέρνησης.

Το εργατικό κίνημα, τα συνδικάτα και οι κοινωνικές αγωνιστικές συλλογικότητες πρέπει το επόμενο διάστημα να οργανώσουν την πάλη τους, να αναπτύξουν δράσεις, πρωτοβουλίες και αγώνες σε πανελλαδική κλίμακα προκειμένου να εμποδίσουν και να αποτρέψουν την υλοποίηση των σκληρών, βάρβαρων και αντιλαϊκών μέτρων του μνημονίου 3 που συναποφάσισαν στην Βουλή τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – Ν.Δ – ΠΑΣΟΚ – Ποτάμι.

-----------------------

ΠΟΡΕΙΑ στο Υπουργείο Ναυτιλίας εναντια στο ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ του Λιμανιού και των Λιπασμάτων.

 
                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΜΑΖΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

  Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, συνδημότισσες και συνδημότες, φίλοι και φίλες
Λίγες μέρες μετά την εκλογή της η νέα κυβέρνηση, προχωράει με τις μνημονιακές της δεσμεύσεις που αποτελούν στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης & των ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς και τις δεσμεύσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων, στην παραπέρα ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, του ΛΙΜΑΝΙΟΥ του ΠΕΙΡΑΙΑ.
Ο αρμόδιος κυβερνητικός οργανισμός για τη διαχείριση του δημοσίου πλούτου, το ΤΑΙΠΕΔ, προχωράει με διαδικασίες “ FASTTRACK” στη διαμόρφωση του «πακέτου προίκας»  που θα πάρει ο νέος ιδιοκτήτης του ΟΛΠ , ώστε να τον κάνει πιο «ζηλευτό» στα μάτια του, οπότε και να ανέβει το τίμημα που θα πουληθεί…
Στο πακέτο αυτό της «προίκας» η κυβέρνηση, βάζει ότι έχει και δεν έχει στο Λιμάνι του Πειραιά :  Παραχωρεί όλη την παραλιακή ζώνη που διαχειρίζεται ο ΟΛΠ και περιλαμβάνει εκτός από τους χώρους της ακτοπλοΐας, του ΣΕΜΠΟ και τις ήδη παραχωρημένες προβλήτες 2 και 3 στην COSCO,  ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ  σε βάθος 50 μέτρων απ’ την ακτή, δηλαδή τη ζώνη που περιλαμβάνει 100 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΑΠ’ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  ( αυτά που διεκδικούσαμε να δοθούν στους κατοίκους), ΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΤΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ, τα 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ (απέναντι απ’ τον Σκλαβενίτη) που προορίζονταν για Κέντρο Υγείας, την περιοχή της ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, το ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ και ότι άλλο βρίσκεται μέσα σ’ αυτή τη ζώνη….
Η εξέλιξη αυτή, είναι αποτέλεσμα της λογικής του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας σε «επενδυτές» με σκοπό το δικό τους κέρδος, και μάλιστα μιας περιουσίας που εκτός από τη  σημασία που έχει σαν στρατηγική πύλη εισόδου-εξόδου της χώρας, είναι και από τις πιο ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ δραστηριότητες… Εντάσσεται στην πάγια λογική των εγχώριων και διεθνών επιχειρηματικών ομίλων, που θέλουν την Ελλάδα διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο με φθηνές υπηρεσίες για τους ίδιους και τις εταιρείες τους, και συνθήκες γαλέρας για τους εργαζόμενους.
Τα αποτελέσματα αυτού του ξεπουλήματος, θα τα νιώσουμε άμεσα στις πλάτες μας και οι εργαζόμενοι στον ΟΛΠ και οι εργαζόμενοι στις άλλες υπηρεσίες του λιμανιού και οι εργαζόμενοι (όσοι έχουν απομείνει) στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, αλλά και οι εργαζόμενοι στα μικρομάγαζα στις γύρω περιοχές που θα δουν τις δουλειές και τα εργασιακά τους δικαιώματα να χάνονται .
Θα τα νιώσουν οι πολίτες που θα πληρώνουν ακόμη πιο ακριβά τις λιμενικές υπηρεσίες αλλά και τα προϊόντα που θα εισάγονται.
Θα τα νιώσουμε οι κάτοικοι των γύρω Δήμων, που βλέπουμε τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία της βιομηχανικής ζώνης να περνάνε στα χέρια των «επενδυτών»…. Που βλέπουμε τα όνειρά μας και τις διεκδικήσεις μας για την περιοχή της «Ανάπλασης», για τους χώρους πρασίνου, πολιτισμού, αθλητισμού, υγείας να δίνονται «δώρο» στα αρπακτικά που θέλουν να εκμεταλλευθούν αυτό το φιλέτο γης για να αυξήσουν περισσότερο τις επενδύσεις και τα κέρδη τους.
ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ τελικά ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, αλλά και απ’ το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ για μια ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ, που ΘΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και τη ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ.
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ  ΔΗΜΩΝ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ !!!


ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 


ΛΕΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ & ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ KAI TΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ  ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΙΜΑΝΙ  ΣΥΓΧΡΟΝΟ & ΑΣΦΑΛΕΣ  ΠΟΥ  ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ  ΤΙΣ  ΛΑΪΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ  ΝΑ  ΑΠΟΔΟΘΕΙ  Η ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΩΝ  ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ  ΤΗΣ,  ΝΑ  ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ  Η  ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΡΟΣ  ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ  ΤΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ.
 
ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗ  ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10, στις 11 πμ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ με κατάληξη στον χώρο των Λιπασμάτων. 
 
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ,ΔΕΝ ΤΗΝ  ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΟΥΛΑΜΕ, ΔΕΝ ΤΗ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ !!!
 
 
---------------------*** -------------------------
 

Ε.Κ.ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά συμμετέχει και καλεί τα Σωματεία μέλη του και τους εργαζόμενους του Πειραιά να πάρουν μαζικά και αγωνιστικά μέρος στην συγκέντρωση που συνδιοργανώνουν εργατικά σωματεία, τοπικοί φορείς της πόλης και άλλες μαζικές συλλογικότητες στο πρώην δημαρχείο Δραπετσώνας στις 10 Οκτωβρίου 2015 στις 11.00 π.μ και στην πορεία που θα ακολουθήσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας.

Το Ε.Κ. Πειραιά έχει επανειλημμένα διατυπώσει την θέση του ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ. Συμμετείχε και στήριξε τους αγώνες των εργαζομένων να μην υλοποιηθεί το ξεπούλημα του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας.

Παλεύει σταθερά και με συνέπεια για δημόσιο λιμάνι στην υπηρεσία του λαού, των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών.

Καταγγέλλει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ η οποία προχωράει με διαδικασία εξπρές την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών στους ξένους επιχειρηματικούς ομίλους παραδίδοντας με τον τρόπο αυτό μια σημαντική παραγωγική και στρατηγικής σημασίας δημόσια και κερδοφόρα επιχείρηση βορά στα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

Η Διοίκηση του Ε.Κ.Π

Ετικέτες

Σύμφωνα με έκθεση της Oxfam, τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια από τους φτωχότερους ανθρώπους θα αντιμετωπίσουν επισιτιστική κρίση το 2015 και το 2016 λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και την έναρξη του Ελ Νίνιο.

 

Στην έκθεση με τίτλο «Μπαίνοντας σε ανεξερεύνητα νερά», επισημάνθηκαν οι ασταθείς καιρικές συνθήκες ― υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία ― που επηρεάζουν την γεωργία σε όλο τον πλανήτη.

«Οι χώρες αντιμετωπίζουν ήδη μια “κατάσταση έκτακτης ανάγκης” όπως η Αιθιοπία, όπου 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ανάγκη επισιτιστικής βοήθειας λόγω της ξηρασίας του τρέχοντος έτους» λέει η Oxfam.

Σχεδόν τρία εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν την πείνα στο Μαλάουι ως αποτέλεσμα των παράξενων καιρικών συνθηκών, όπου για μέρες μπορεί να βρέχει ασταμάτητα και στη συνέχεια να ακολουθεί ξηρασία. Οι συνθήκες αυτές έχουν προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην παραγωγή τροφίμων με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών.

O Κρίστιαν Έιντ σχολιάζει ότι «η παραγωγή του καλαμποκιού ― βασική τροφή στο Μαλάουι ― έχει μειωθεί κατά 30% το 2014 ενώ η τιμή του έχει αυξηθεί κατά 50% και σε μερικές περιοχές 100%».

Οι αγρότες της Κεντρικής Αμερικής αντιμετωπίζουν τα τελευταία δύο χρόνια το πρόβλημα της ξηρασίας, επηρεάζοντας την παραγωγή καλαμποκιού. Η Oxfam προειδοποιεί ότι το φαινόμενο θα επιδεινωθεί εξαιτίας του ερχόμενου Ελ Νίνιο. επιστήμονες κάνουν λόγο ότι φέτος το Ελ Νίνο θα είναι το πιο ισχυρό από αυτό του 1997.

Το Ελ Νίνιο έχει μειώσει την εμφάνιση των μουσώνων πάνω από την Ινδία, προκαλώντας και εκεί προβλήματα στην γεωργική παραγωγή της χώρας. Η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών επίσης μπορεί να διπλασιάσει την συχνότητα του Ελ Νίνιο.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), το 2014 ήταν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί. Ωστόσο, τα παγκόσμια δεδομένα αποκαλύπτουν ότι επί του παρόντος το 2015 μπορεί να ξεπεράσει το προηγούμενο έτος σε υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ.

Η έκθεση της Oxfam έρχεται μια εβδομάδα μετά την υιοθέτηση των στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs), η οποία περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την εξάλειψη της πείνας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Περιέγραψαν την εξελισσόμενη κρίση ως «πρώτο τεστ» για παγκόσμιους ηγέτες που θα συναντηθούν τον Δεκέμβριο για την Κλιματική Αλλαγή Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι.

πηγη: tvxs.gr

Ετικέτες

asfalistiko4

Από τους Σάββα Ρομπόλη και Βασίλη Μπέτση

Η κρίση του κεϊνσιανού μοντέλου, κατά τη δεκαετία του 1970, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής αναβίωσε τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη ανατροπής της ρύθμισης και της συλλογικότητας σε όφελος της απορρύθμισης και της ατομικότητας, θεωρώντας ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο «των απελευθερωμένων κυρίαρχων χρηματοπιστωτικών αγορών και των αποκλεισμένων κοινωνιών», η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία θα αξιοποιήσουν αποδοτικότερα τις νέες καινοτομίες και τεχνολογίες (πληροφοριακά συστήματα παραγωγής, αυτοματισμός, ρομποτική κ.λπ.) στην παραγωγική διαδικασία και θα βελτιώσουν σημαντικά τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.

Έτσι, οι ασκούμενες πολιτικές, εμπνεόμενες από τη νεοφιλελεύθερη αυτή αντίληψη μετατροπής της έννοιας της εργασίας από «δημιουργική δραστηριότητα του ανθρώπου» σε «ατομική επαγγελματική δραστηριότητα», χαρακτηρίζονται από την παθητική προσαρμογή της εργασίας και του κράτους-πρόνοιας στις νέες τεχνολογικές και παραγωγικές εξελίξεις, με το επιχείρημα ότι η σταθεροποίηση και η ανάπτυξη της οικονομίας επιτυγχάνεται με την αποσταθεροποίηση, την ευελιξία και την εξατομίκευση της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και των εργασιακών σχέσεων, καθώς και με τη μεταμόρφωση του κράτους-πρόνοιας σε κράτος-φιλανθρωπίας.

Στο πλαίσιο αυτό από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οργανώνεται και θεσμοθετείται σταδιακά η ιδιωτική διαχείριση των κοινωνικών πόρων και η ατομική ευθύνη της ασφάλισης κινδύνων καθώς και η συρρίκνωση της κοινωνικής λειτουργίας της δημοκρατίας.

Πράγματι, κατά την περίοδο αυτήν οι ασφαλιστικές παρεμβάσεις (παραμετρικές αλλαγές) των κρατών-μελών, κατά τον έναν ή τον άλλο τρόπο, κατευθύνονται, κυρίως, στη μεταβίβαση σημαντικών βαρών στους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τις νέες γενεές καθώς και στην αλλαγή του κοινωνικού χαρακτήρα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, με τη μετατόπιση του συστημικού κέντρου βάρους της από ένα σύστημα κοινωνικής και διαγενεακής αλληλεγγύης (διανεμητικό) σε ένα εξατομικευμένο σύστημα ultra-κεφαλαιοποιητικό (βασική σύνταξη, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά σχήματα νοητής κεφαλαιοποίησης - ατομικοί λογαριασμοί ή ατομικές μερίδες).

Ετσι, συντελείται η ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών κινδύνων σε όρους ατομικότητας και χρησιμότητας και όχι σε όρους συλλογικότητας-κοινωνικότητας καθώς και ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών, με ό,τι αυτό αρνητικά συνεπάγεται για το βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων και των Ελλήνων πολιτών στο παρόν και στο μέλλον.

Στην κατεύθυνση αυτήν, χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το σουηδικό συνταξιοδοτικό μοντέλο, το οποίο από το 1994 μεταμορφώθηκε (K.G. Scherman, 2003) σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με μη εγγυημένες παροχές (σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης), δεδομένου ότι ο χρηματοοικονομικός και ο δημογραφικός κίνδυνος καθώς και η επίδραση της μείωσης του επιπέδου της παραγωγικότητας της εργασίας επιρρίπτονται εξ ολοκλήρου στον ασφαλισμένο, ο οποίος υπόκεινται στον κίνδυνο των χρηματαγορών και των κεφαλαιαγορών.

Με άλλα λόγια, η μελλοντική χρηματοοικονομική του ισορροπία βασίζεται σε ό,τι αφορά την αναλογική σύνταξη που χρηματοδοτείται από τις εισφορές σε έναν αυτόματο σταθεροποιητή, ο οποίος συνίσταται στη μείωση των παροχών (ρήτρα μηδενικού ελλείμματος) και στην αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Παράλληλα, χορηγείται ένα κατώτατο επίπεδο σύνταξης (βασική σύνταξη) στο όριο της φτώχειας, η οποία χρηματοδοτείται από τη φορολογία.

Η μη εγγύηση του επιπέδου των παροχών και η αβεβαιότητα που εμπεριέχει για τον ασφαλισμένο οφείλονται στο γεγονός ότι με το σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης (ατομικοί λογαριασμοί ή ατομικές μερίδες) ο ίδιος ο ασφαλισμένος ατομικά αναλαμβάνει τους κινδύνους των οικονομικών κύκλων, με αποτέλεσμα κατά το έτος της συνταξιοδότησής του το κεφάλαιο που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό του λογαριασμό από τις εισφορές του να είναι μικρότερο από το ποσό που έχει εισφέρει! Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αυτόματος σταθεροποιητής παρακρατεί τις υπερβάλλουσες εισφορές των ασφαλισμένων (όπως σε περιπτώσεις οικονομικής ανάπτυξης) για τη χρηματοδότηση έκτακτων καταστάσεων του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, όπως είναι π.χ. το φαινόμενο του baby-booming.

Με άλλα λόγια, το σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης «ιδιωτικοποιεί» το όφελος και κοινωνικοποιεί το κόστος. Τα σοβαρά αυτά προβλήματα του σουηδικού συνταξιοδοτικού μοντέλου, που εμφανίστηκαν από την πρώτη δεκαετία της εφαρμογής του, έχουν προκαλέσει σοβαρές συζητήσεις στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και μεταξύ των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων της χώρας, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στη χρηματοοικονομική του σταθερότητα, αδιαφορώντας παντελώς για την εγγύηση και την επάρκεια των συνταξιοδοτικών του παροχών, οι οποίες είναι αδύνατον να υπολογιστούν, γιατί με τη λειτουργία του αυτόματου σταθεροποιητή (συσσώρευση κεφαλαίου με βάση τις εισφορές και ρήτρα μηδενικού ελλείμματος) είναι εξ αντικειμένου αβέβαιο να προσδιοριστούν.

Με αφετηρία τα δεδομένα αυτά αποδεικνύεται ότι το σουηδικό συνταξιοδοτικό μοντέλο δεν αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για να εφαρμοστεί σε άλλες χώρες στην Ευρώπη ή σε άλλες ηπείρους, στις οποίες δεν υιοθετήθηκε, παρά τις προσπάθειες νεοσυντηρητικών δυνάμεων, παρά μόνο στη Χιλή και στις Βαλτικές χώρες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η γήρανση του πληθυσμού, η διαγενεακή σύγκρουση, οι ανισότητες και η μη αλληλέγγυα λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης.

Ακριβώς για τους λόγους αυτούς, τα κοινωνικοασφαλιστικά συστήματα στην Ευρώπη και την Ελλάδα απαιτείται να διατηρήσουν τον αναδιανεμητικό τους χαρακτήρα με καθορισμένο επίπεδο παροχών, ανασχεδιάζοντας έναν νέο χάρτη κοινωνικής προστασίας, που θα εξασφαλίζει με την ευθύνη της κοινωνικοασφαλιστικής πολιτικής την αλληλεγγύη των γενεών, την εγγύηση των συνταξιοδοτικών παροχών και την αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού με την εκπόνηση και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δημογραφικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αυτόματος σταθεροποιητής του αναδιανεμητικού συστήματος είναι το επίπεδο της απασχόλησης, της παραγωγικότητας της εργασίας, της ανάπτυξης και της συνεπαγόμενης εξισορρόπησης της γήρανσης του πληθυσμού.

Πηγή: efsyn.gr

Ετικέτες
  • Τελευταια
  • Δημοφιλή