Σήμερα: 22/03/2023
Π.Ε.Ν.Ε.Ν.

Π.Ε.Ν.Ε.Ν.

oikos-navtou.jpg

Σε όλους τους δικαιούχους άνεργους ναυτικούς το ποσό ανέρχεται σε : 350,00 € (τριακόσια πενήντα ευρώ).

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων ναυτικών για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω των εορτών ΠΑΣΧΑ 2023  ορίζεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας από  22/03/2023  έως και  10/04/2023.

Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιείται σταδιακά.

 

Η  κατάθεση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών  θα πραγματοποιείται ως εξής:

α)  Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου  Πειραιά για όσους ναυτικούς κατοικούν  στην Αθήνα και  Πειραιά.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπροσώπως με την προσκόμιση του Ναυτικού Φυλλαδίου και της Αστυνομικής Ταυτότητας σε σφραγισμένο  φάκελο μεγέθους Α4 και αυστηρά στις οριζόμενες ημερομηνίες και ώρες όπως αυτές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα με βάση το αρχικό γράμμα του επιθέτου του ναυτικού. Δε θα γίνονται δεκτές αποστολές φακέλων με δικαιολογητικά με courier ή ταχυδρομικά.

 

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ:

Α ΕΩΣ Κ 22/03/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/03/2023 08:00-13:00

Λ ΕΩΣ  Σ 27/03/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 29/03/2023 08:00-13:00

Τ ΕΩΣ  Ω  30/03/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 03/04/2023  08:00-13:00

 

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Α ΕΩΣ Ω 04/04/2023 ΕΩΣ  ΚΑΙ   10/04/2023 08:00-13:00

 

Δε θα παραλαμβάνονται δικαιολογητικά σε περίπτωση προσέλευσης του ναυτικού σε διαφορε- τική ημερομηνία και ώρα από αυτή που ορίζεται στο αρχικό γράμμα του επιθέτου του.

β) Στις  κατά  τόπους  Λιμενικές Αρχές - Παραρτήματα του Ο.Ν. για τους ναυτικούς  που κατοι- κούν στην Περιφέρεια , η υποβολή το δικαιολογητικών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινώσει η αρμόδια κατά τόπους Λιμενική Αρχή  και το Παράρτημα του Οίκου Ναύτου, σύμ- φωνα με τις δυνατότητες τους.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

Για  να δικαιούται  ο άνεργος  ναυτικός την έκτακτη οικονομική  ενίσχυση πρέπει:

α) Να έχει πάνω από πέντε (5) χρόνια συνολική  θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία (11) έντεκα μήνες τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία,(δηλαδή από 16/04/2020  έως  16/04/2023). ή να έχει είκοσι τρεις (23 μήνες) τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πενταετία (δηλαδή από 16/04/2018 έως  16/04/2023)

και

β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυση του και μέχρι τις 16/04/2023  χρονικό διά- στημα όχι μεγαλύτερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ούτε μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες, Δηλαδή Ανεργία εντός της περιόδου  16/04/2021  έως  16/03/2023  (εξαντλημένου του χρόνου που καλύπτει άδειες και τυχόν αποζημίωση για ασθένεια, απώλειας του πλοίου, εκποίησης σε Δημόσιο Πλειστηριασμό, ή αποβολή ελληνικής σημαίας πλοίου).

Νέο ναυτολόγιο έως τριάντα (30)  ημέρες  μετά τις 16/03/2023   δεν διακόπτει την ανεργία.

Οι προϋποθέσεις (α), (β) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.

Τα ναυτολόγια στο Ν. Φυλλάδιο θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ  ΠΑΣΧΑ  2023

(τα οποία θα κατατεθούν σε φάκελο Α4)

1. Η υπηρεσία σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από το ναυτικό φυλλάδιο για τα έτη 2018- 2023,  εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί έως τις 16/03/2023 και απαραίτητα φωτοαντίγραφο της  επόμενης κενής σελίδας μετά την τελευταία απόλυση.

2. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ναυτικού Φυλλαδίου  (συνήθως είναι στην 4 & 5 σελίδα  του Ν.Φ).

3. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ IBAN, στον οποίο δικαιούχος είναι ο ναυτικός.

Όσοι είχαν λάβει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 ή ΠΑΣΧΑ 2022 θα υποβάλλουν φωτοαντίγραφο του ίδιου αριθμού ΙΒΑΝ στον οποίο είχε καταβληθεί.

4. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης Δώρου ΠΑΣΧΑ 2023 (την όποια θα βρείτε πατώντας στο ακόλουθο λινκ)

http://www.oikosnautou.gr/Documents/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A7%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A7%CE%91%202023.pdf

την οποία θα πρέπει να εκτυπώσετε-συμπληρώσετε-υπογράψετε και να την υποβάλλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο  φάκελο μεγέθους Α4

5. Κάρτα ανεργίας από το ΓΕΝΕ που εκδόθηκε μετά την ημερομηνία της τελευταίας απόλυσης.

Δεν απαιτείται αποδεικτικό οικογενειακής κατάστασης λόγω εξισώσεως του οικονομικού βοηθήματος στα 350,00 € (τριακόσια πενήντα ευρώ)για έγγαμους & άγαμους άνεργους ναυτικούς.

2023-03-21_123719.png

 

Το Ανώτατο Ακυρωτικό δικαστήριο βάζει φρένο στην πρόθεση της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει το νερό, προασπίζοντας τον χαρακτήρα του ως δημόσιο αγαθο.

Για ακόμη μία φορά το Ανώτατο Ακυρωτικό δικαστήριο βάζει φρένο στις διαφαινόμενες επιθυμίες της κυβέρνησης να μετατρέψει το νερό σε αντικείμενο εμπορίου και να παραδώσει σε ιδιώτες τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Με δύο αποφάσεις του (7 και 8/2023) το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣτΕ ουσιαστικά καλεί την κυβέρνηση να επαναφέρει τη νομική τάξη και να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου που έκριναν αντισυνταγματική την μεταβίβαση μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ από το Δημόσιο στο λεγόμενο Υπερταμείο για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Το ΣτΕ ουσιαστικά επαναλαμβάνει πως το νερό δεν είναι εμπορεύσιμο αλλά δημόσιο αγαθό και με τις αποφάσεις του το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης διατάσσει το Υπουργείο Οικονομικών εντός έξι μηνών να μεριμνήσει ώστε να επιστραφούν οι μετοχές των δύο μεγάλων επιχειρήσεων νερού της χώρας στο Δημόσιο.

Η υπόθεση του νερού καταδεικνύει με σαφήνεια μία "συνταγματική εκτροπή", όπως αναφέρουν νομικοί, καθώς η Διοίκηση επιδεικνύει συστηματική αδιαφορία για την εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ το οποίο το περασμένο καλοκαίρι διέταξε την επιστροφή των μετοχών των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Δημόσιο.

Το ΣτΕ μετά από προσφυγές κλήθηκε τότε, να κρίνει τα άρθρα 114 και 115 του ν. 4964/2022, με τα οποία ο έλεγχος της πλειοψηφίας των μετοχών των δημόσιων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) παρέμενε στο Υπερταμείο αντί να συμμορφωθεί η Διοίκηση με τις αποφάσεις της ολομέλειας του δικαστηρίου που έκριναν αντισυνταγματική την υπαγωγή των δύο ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στις προς αξιοποίηση δημόσιες επιχειρήσεις.

Για την θεραπεία αυτής της "εκτροπής” που επιχειρεί να καταργήσει τις αποφάσεις της Ολομέλειας για ύψιστης σημασίας δημόσιο αγαθό, κατατέθηκαν στο ΣτΕ αιτήσεις (Σωματείων ,πολιτών κλπ) περί μη συμμόρφωσης τις οποίες έκρινε το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης (Αντιπρόεδρος Παναγιώτα Καρλή, Σύμβουλοι Μαρία Σωτηροπούλου και Όλγα Παπαδοπούλου, εισηγήτρια επί των υποθέσεων). Την υπόθεση χειρίστηκαν οι δικηγόροι Αλέξανδρος Σαρηβαλάσης και Αικατερίνη Γεωργιάδου.

Με τις αποφάσεις του και τις πρόσφατες αλλά και τις παλαιότερες από όταν οι υπηρεσίες ύδρευσης πέρασαν στο Υπερταμείο , το ΣτΕ μεταξύ άλλων επικαλείται εκτός από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι “Το ύδωρ δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης” αλλά και τις διατάξεις που ορίζουν πως ύδρευση συνιστά υπηρεσία κοινής ωφέλειας και επομένως ότι υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις τίθενται εκτός κάδρου “αξιοποίησης” .

Στο μεταξύ με υπόμνημα τους οι Διοικητικοί Δικαστές ζητούν να αποσυρθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ενέργειας για την «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής».

Οι Διοικητικοί Δικαστές επικαλούνται την νομολογία του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της χώρας που ρητά ορίζει ότι το νερό ως δημόσιο αγαθό θα πρέπει να τελεί υπό αυστηρή εποπτεία του κράτους και απαγορεύει την μεταβίβαση του άμεσου ελέγχου των υδάτων σε οποιαδήποτε ανεξάρτητη Αρχή.

Ο Γιώργος Αλεξάκης, οικονομικός ρεπόρτερ του NEWS 24/7 μέσα από το podcast του Σταύρου Διοσκουρίδη, μας εξηγεί τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα:

 

https://open.spotify.com/episode/64AxkjA6zVcaj1mK4oZSu8

 

Πηγή: news247.gr

2023-03-21_123447.png

 

Για μόνο εννέα ψήφους δεν πέρασε από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση η πρόταση μομφής από την κεντρώα συμμαχία LIOT που συνυπέγραψε ο συνασπισμός της Αριστεράς. Κατατέθηκε προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Δεν πέρασε η πρόταση μομφής κατά της γαλλικής κυβέρνησης για το συνταξιοδοτικό. Συνολικά 278 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, όχι αρκετοί για να υπερψηφιστεί καθώς έπρεπε να λάβει θετική ψήφο από 287.

19 βουλευτές του Ρεπουμπλικανών (LR), του κόμματος που στηρίζει στη Βουλή την κυβέρνηση ψήφισαν υπέρ της διακομματικής πρότασης μομφής, μαζί με τους συναδέλφους τους της «Ανυπότακτης Γαλλίας» και της κεντρώας κοινοβουλευτικής ομάδας LIOT, είπε ο βουλευτής Αλεξάντρ Βινσεντέτ, καλώντας την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών να συζητήσει πιθανές κυρώσεις κατά των ανταρτών και αποσαφήνιση της πολιτικής γραμμής του κόμματος.

Με τη καταψήφιση της πρότασης δυσπιστίας, το νομοσχέδιο θεωρείται εγκριθέν.

«Τίποτα δεν έχει τελειώσει» δήλωσε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της «Ανυπότακτης Γαλλίας» (LFI) Ματιλντ Πανό, κάνοντας λόγο για μια «κυβέρνηση ήδη τελειωμένη στα μάτια όλων των Γάλλων» και μια πρωθυπουργό που «δεν έχει ούτε τη νομιμότητα ούτε την εξουσία να συνεχίσει και η οποία προφανώς πρέπει να παραιτηθεί, παίρνοντας μαζί της και τη μεταρρύθμιση».

Η πύρρειος νίκη της γαλλικής κυβέρνησης δεν ήταν αρκετή για να ομαλοποιηθεί η πολιτική σκηνή στη Γαλλία με την Αριστερά να χρησιμοποιεί όλα τα θεσμικά όπλα που έχει στη φαρέτρα του προσφεύγοντας στο Συνταγματικό Δικαστήριο.  

Σύμφωνα με αναλυτές η αποτυχία του προέδρου της Γαλλίας να βρει υποστήριξη στο κοινοβούλιο έχει υπονομεύσει τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα και έχει αποδυναμώσει την ηγεσία του.

«Είμαι αποφασισμένη να συνεχίσω τις απαραίτητες αλλαγές για τη χώρα μας, με τους υπουργούς μου και να αφιερώσω όλη μου την ενέργεια για να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των πολιτών», αναφέρει σε λιτή ανακοίνωσή της μέσω του Γαλλικού Πρακτορείου, η πρωθυπουργός Ελίζαμπεθ Μπορν, λίγο πριν μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο. 

Δημοσκοπική κατρακύλα για τον Μακρόν 

Στο μεταξύ, ο Γάλλος πρόεδρος βλέπει πλέον πολύ αρνητικά νούμερα στις δημοσκοπήσεις που αφορούν στο πρόσωπό του, καθώς οι Γάλλοι πολίτες φαίνεται να τον «μαυρίζουν». 

Συγκεκριμένα, η δημοτικότητα του έχει πέσει κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, στο 28%, από την επανεκλογή του τον Μάιο του 2022. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό δημοφιλίας του ήταν το 2018 όταν είχε υποχωρήσει στο 23% εν μέσω των κινητοποιήσεων τότε των Κίτρινων Γιλέκων. Πολλοί μάλιστα, παραλληλίζουν τις τωρινές διαμαρτυρίες σε μαζικότητα και ένταση με εκείνες του 2019 των Γιλέκων.

Επτά στους δέκα πολίτες δηλώνουν εξαγριωμένοι από την επιμονή του Μακρόν στη συνταξιοδοτική «μεταρρύθμιση» που πέρασε με προεδρικό διάταγμα. Ο ίδιος, αν και αντιμέτωπος με την μεγαλύτερη πολιτική κρίση της θητείας του, τηρεί σιγή ιχθύος, ενόψει της αυριανής διακομματικής πρότασης μομφής.

Η Γαλλία «βράζει»

Στο επίπεδο του κινήματος, που καλπάζει ορμητικά τις τελευταίες εβδομάδες, δημιουργώντας μία τρομερή κατάσταση στη χώρα, το ενιαίο μέτωπο των συνδικάτων προετοιμάζει τη νέα γενική απεργία ενώ στο ενδιάμεσο θα πραγματοποιηθούν απεργιακές κινητοποιήσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας, αρχής γενομένης από τις μεταφορές και την ενέργεια.

«Τίποτα δεν θα υπονομεύση την αποφασιστικότητα των εργαζομένων» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το συνδικάτο CGT (Confédération Générale du Travail), που καλεί σε «διεύρυνση των κινητοποιήσεων» και «σε μαζική συμμετοχή στις νέες απεργίες και διαδηλώσεις», όπως την 9η ημέρα κινητοποιήσεων την Πέμπτη 23 Μαρτίου «και μετά από αυτήν εάν είναι αναγκαίο».


► Αν εγκρίνονταν το νομοσχέδιο η Γαλλίδα πρωθυπουργός Ελίζαμπετ Μπορν θα εξαναγκαζόταν σε παραίτηση, ενώ αυτομάτως θα ακυρωνόταν και η απόφαση της να προχωρήσει με προεδρικό διάταγμα στην υιοθέτηση της «μεταρρύθμισης» του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας.

► Απορρίφθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, και η πρόταση μομφής της ακροδεξιάς.

 

Πηγή: efsyn.gr

Εταιρείες διαχειρίζονται δεξαμενόπλοια αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συγκρότησαν στόλους σε λιγότερο από ένα χρόνο που τώρα παραδίδουν εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο

 

2023-03-21_121946.png

 

Σε ένα κτίριο στο κέντρο της Βομβάης, τα γραφεία που στεγάζει παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης. Σχεδόν 1.200 μίλια μακριά, στο Ντουμπάι, ένα μικρό γραφείο σε μια υποβαθμισμένη βιομηχανική περιοχή, αποτελεί ένα μικρό γρανάζι στην τεράστια νέα αλυσίδα εφοδιασμού πετρελαίου της Ρωσίας που έχει δημιουργηθεί.

Τα γραφεία που στεγάζονται σε αυτές τις δύο τοποθεσίες ανήκουν σε εταιρείες που διαχειρίζονται δεξαμενόπλοια αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Συγκρότησαν στόλους σε λιγότερο από ένα χρόνο που τώρα παραδίδουν εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο.

Η πρώτη διεύθυνση ανήκει σε μια εταιρεία που ονομάζεται Gatik Ship Management στη Βομβάη. Η δεύτερη ανήκει στην Fractal Shipping. Αποτελούν μέρος ενός εκτεταμένου δικτύου θαλάσσιων επιχειρήσεων που ήρθε στο προσκήνιο αμέσως μετά την εισβολή στην Ουκρανία, βοηθώντας να συνεχίσουν κανονικά οι εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας παρά τις κυρώσεις της Δύσης.

Μικρός ο αντίκτυπος των κυρώσεων

«Είναι η νέα γενιά "παικτών" της αγοράς δεξαμενόπλοιων που βοήθησαν το ρωσικό πετρέλαιο να συνεχίσει να ρέει σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Ρεβέκκα Γαλανοπούλου Τζόουνς, ανώτερη αναλύτρια περιεχομένου της VesselsValue, μιας εταιρείας που παρακολουθεί τις τιμές χιλιάδων εμπορικών πλοίων. «Οι κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο φαίνεται ότι είχαν πολύ μικρό αντίκτυπο στα συνολικά επίπεδα των εξαγωγών», προσθέτει.

Η Ευρώπη στις 5 Δεκεμβρίου απαγόρευσε σχεδόν όλες τις θαλάσσιες εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία και ταυτόχρονα συνέπλευσε με την G7 στην επιβολή πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο. Στις 5 Φεβρουαρίου αυτό επεκτάθηκε και στα διυλισμένα καύσιμα.

 

Όποιος ήθελε να έχει πρόσβαση σε βασικές δυτικές υπηρεσίες -ιδιαίτερα στην ασφάλιση- έπρεπε να προσκομίσει βεβαίωση ότι τα φορτία που μετέφερε κόστιζαν 60 δολάρια ανά βαρέλι ή λιγότερο. Το ανώτατο όριο τέθηκε επίτηδες ψηλά - οι ΗΠΑ ήθελαν να συνεχίσει να ρέει το ρωσικό αργό - και οι δύο νεοσύστατοι φορτωτές χρησιμοποιούν πολλές δυτικές ασφάλειες.

 

2023-03-21_122216.png

 

Περίπου τα τρία τέταρτα του στόλου της Gatik καλύπτονται από ασφαλιστικούς οργανισμούς στο πλαίσιο του International Group of Protection and Indemnity Clubs στο Λονδίνο, όπως δείχνουν τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Για την Fractal, το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο.

Και οι δύο εταιρείες έχουν πολλά πλοία στον στόλο τους που καλύπτονται από έναν από τους 13 οργανισμούς-μέλη του Διεθνούς Ομίλου, την American Club, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τα στοιχεία του κλάδου που συγκέντρωσε το Bloomberg.

 

Η Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν υπέγραψαν το ανώτατο όριο τιμών, ούτε έχουν επιβάλλει άλλες κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν νόμιμα τις δυτικές υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν βεβαίωση πως  τα φορτία αγοράστηκαν με ή κάτω από το ανώτατο όριο.

Ship to ship μέσω... Καλαμάτας

Η παλαιότερη καταγεγραμμένη αγορά δεξαμενόπλοιου της Gatik ήταν τον Ιούνιο του 2022, ενώ η πιο πρόσφατη τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την VesselsValue, μια εταιρεία που παρακολουθεί την πώληση και την αγορά εμπορικών πλοίων. Η αγορά της Fractal έγινε τον ίδιο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Equasis.

Το δεξαμενόπλοιο Jumbo της Gatik, παρατηρήθηκε να προσεγγίζει το λιμάνι Ust-Luga στη Βαλτική Θάλασσα της Ρωσίας στις 11 Φεβρουαρίου. Τώρα βρίσκεται κοντά στην Καλαμάτα στην Ελλάδα, ένα δημοφιλές σημείο για τη μεταφορά φορτίων ρωσικού πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο, σύμφωνα με το Bloomberg. Το πλοίο τέθηκε υπό τη διαχείριση της Gatik στις 3 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Equasis.

 

Η Ρωσία εξήγαγε περίπου 3,2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως από τα λιμάνια της τους δύο μήνες μετά την επιβολή του πλαφόν και της απαγόρευσης εισαγωγών από την ΕΕ, στις 5 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας μικρή μεταβολή σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες. Οι δύο εταιρείες αποτελούν μέρος του νέου δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας που επιτρέπει να συμβεί αυτό.

Αγνωστοι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες

Ούτε η Gatik ούτε η Fractal αναφέρονται ως πραγματικοί ιδιοκτήτες των δεξαμενόπλοιων του στόλου τους, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα εκμεταλλεύονται τα πλοία για λογαριασμό άλλων, η ταυτότητα των οποίων συχνά δεν δημοσιοποιείται. Περιγράφονται ως οι «εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες» των πλοίων τους.

Αυτή είναι μια συνηθισμένη μορφή ιδιοκτησίας πλοίου στη ναυτιλιακή βιομηχανία, αλλά δεν υποδηλώνει τον πραγματικό ιδιοκτήτη του πλοίου.

 

«Βλέπουμε πόσο εύκολη είναι η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας σε αυτούς τους μεγάλους, νέους ομίλους», δήλωσε ο Steve Cicala, συνδιευθυντής του Project on the Economic Analysis of Regulation στο National Bureau of Economic Research.

 

 

Με πληροφορίες από Bloomberg

Πηγή: imerisia.gr

Σελίδα 1 από 3644
  • Τελευταια
  • Δημοφιλή