Σήμερα: 14/04/2024
Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018 09:38

Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων 2018 για τους άνεργους Ναυτικούς

Γράφτηκε από τον

_ΝΑΥΤΟΥ.jpg

Δώρο Χριστουγέννων θα λάβουν ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω των εορτών. Η χορήγηση θα γίνει από τον Οίικο Ναύτου

 

Σύμφωνα με εγκύκλιο εγκριθηκε η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών για τις γιορτές Χριστουγέννων 2018.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς για τις γιορτές Χριστουγέννων 2018 καθορίζεται ως εξής :

α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα: 400 € (τετρακόσια ευρώ)

β. Στους άγαμους ή άγαμες : 350 € (τριακόσια πενήντα ευρώ)

Η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών Χριστουγέννων 2018 ορίζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 29/11/2018 έως και 27/12/2018. Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα ολοκληρωθεί στις 28/12/2018.

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για έλεγχο είναι αποκλειστική για το διάστημα, από 29/11/2018 έως και 27/12/2018.

Η κατάθεση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στις Υπηρεσίες του Οίκου Ναύτου Πειραιά για όσους κατοικούν ή βρίσκονται στην Αθήνα και στον Πειραιά και στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό για τους δικαιούχους που κατοικούν ή βρίσκονται στην περιφέρειά τους ή κοντά σε αυτή.

Για να δικαιούται ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική ενίσχυση πρέπει:

α) Να έχει πάνω από πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία (12) δώδεκα μήνες τουλάχιστον στην τελευταία πριν τις 25/11/2018 τριετία, αναδρομικά μετρούμενη από 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (δηλαδή από 25/12/2015 έως 25/11/2018) ή να έχει εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πριν τις 25/11/2018 πενταετία, αναδρομικά πάλι μετρούμενη από 25/11/2018 (δηλαδή από 25/12/2013 έως 25/11/2018).

β) Nα έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή του μέχρι και 25/12/2018 χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από (24) είκοσι τέσσερις μήνες, ούτε μικρότερο από (30) τριάντα ημέρες.

Δηλαδή ανεργία εντός της περιόδου 25/12/2016 έως 25/11/2018.

Ναυτολόγιο έως 30 ημέρες δεν διακόπτει την ανεργία.

γ) Έχουν εγγραφεί στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ μετά την τελευταία τους απόλυση και έχουν κάρτα ανεργίας, φωτοτυπία της οποίας συμπεριλαμβάνεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι προϋποθέσεις (α), (β) και (γ) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω ειδικές κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

α) Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία. Για τον χαρακτηρισμό του νοσήματος ως χρόνιο, καθώς και η αδυναμία του ναυτικού να ναυτολογηθεί ή να ασκήσει άλλη εργασία, αρμόδιοι είναι οι εξής:
- Οι Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) που λειτουργεί στις Διοικήσεις
Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε) της Χώρας και εν γένει οι Φορείς Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
της Δ.Υ.Πε.

- Οι ιατροί του πλησιέστερου στην κατοικία του δικαιούχου Δημοσίου Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.

- Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές. β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τις 25/06/2018 με την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.

γ) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ 228/1998 (Α΄176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για ένα τετράμηνο (04 μήνες) τουλάχιστον μετά την 01/01/2018 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από έναν ( 01) μήνα.

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: α) Αριθμός ΑΜΚΑ και β) το τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες, αφορούν απογεγραμμένους ναυτικούς με ελληνικό φυλλάδιο ή διαβατήριο, η δε υπηρεσία που προσμετρείται να έχει διανυθεί σε πλοία με Ελληνική σημαία ή σε πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ή σε πλοία μη συμβεβλημένα, με υπηρεσία όμως κανονικά εξαγορασμένη από το ΝΑΤ (να έχει καταχωρηθεί στο Ν.Φ ή να έχουν εκδοθεί γραμμάτια είσπραξης ΝΑΤ).

Οι αναφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί:
1) Δεν πρέπει να έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφόμενη, στο ναυτικό τους φυλλάδιο, τελευταία απόλυση. - Δεν παίρνουν σύνταξη ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό φορέα.

2) Τα επιδόματα: Ανεργίας (Π.Δ 228/1998), Μητρότητας (Π.Δ 894/1981 & 296/1985) καθώς και η επιδότηση Σπουδαστών ( κ.υ.α αριθμ. 3627.1/01/2005) δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.

Ο χρόνος φοίτησης των σπουδαστών προσμετρείται ως χρόνος υπηρεσίας εφόσον έχει πραγματο- ποιηθεί στα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην παράγραφο 3Α της παρούσας.

Δεν προσμετρείται φοίτηση που έπεται της τελευταίας απόλυσης

Η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο του δικαιούχου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018

1. Το Ναυτικό Φυλλάδιο (Ν.Φ)

2. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού ( Αριθμός IBAN )

3. Αριθμός ΑΜΚΑ

4. Υπεύθυνη Δήλωση ¨περί μη ασφάλισης σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα¨

5. Βιβλιάριο Ασθενείας Οίκου Ναύτου

6. Φωτοτυπία Κάρτας ανεργίας ( Γ.Ε.Ν.Ε )

7. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ν.Φ και της σελίδας με την τελευταία απόλυση.

8. Φωτοτυπίες των σελίδων του Ν.Φ που εμφανίζουν τη θαλάσσια υπηρεσία του ναυτικού

η οποία προσμετρείται για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εφόσον δεν έχει

καταχωρηθεί στη μηχανογραφική μερίδα της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων.

9. Το Βιβλιάριο Ασθενείας Ο.Ν συζύγου ή παιδιού ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο (βλ. 4Γ)

από το οποίο προκύπτει η σημερινή οικογενειακή κατάσταση.

10. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί, ανά περίπτωση , από τον αρμόδιο υπάλληλο Ο.Ν.

11. Το Διαβατήριο (εφόσον χρησιμοποιήθηκε )

 

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

 

  • Τελευταια
  • Δημοφιλή