Σήμερα: 14/04/2024
Παρασκευή, 20 Μαϊος 2016 06:23

Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας

Γράφτηκε από τον

6.jpg

Τροποποίηση Προεδρικού διατάγματος 141/2014 (Α΄232)

Αντικαθίσταται ως εξής:

Για την απόκτηση Άδειας Ναύτου απαιτείται θαλάσσια υπηρεσία 3 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή Δημοτικού εφόσον έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 από το Δημοτικό.

Κατά την θαλάσσια υπηρεσία ο υποψήφιος εκπαιδεύεται στα καθήκοντα φυλακής γέφυρας με σχετική εγγραφή στο εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης (ΚΕΠ).

Μεταβατική διάταξη του Π.Δ 141/2014 Άρθρο 37: Για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας μέχρι 31/12/2016 για ναυτικούς που έχουν αρχίσει την θαλάσσια υπηρεσία τους πριν την 1/7/2013 καθορίζονται οι διατάξεις που ίσχυαν.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Αρ. Φύλλου 88/13 Μαΐου 2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 54

Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας − Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος

141/2014 (Α΄ 232).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 74, 75, της παραγράφου 2 του άρθρου 76, των άρθρων 77 και 78 του Ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), όπως ισχύει. β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). γ) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ...» (Α΄ 114). δ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Το αριθ. 2233.1−26/14493/2016/18−02−2016 έγγραφο προς το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού για γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3141/1955 «Περί συστάσεως παρά τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)» (Α΄ 43).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αριθμ. 72/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Θαλάσσια υπηρεσία 3 μηνών με ειδικότητα κατάστρώματος για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή δημοτικού εφόσον έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 από το δημοτικό. Κατά την θαλάσσια υπηρεσία, ο υποψήφιος εκπαιδεύεται στα καθήκοντα φυλακής γέφυρας, σε πλοία πάνω από 75 ο.χ., υπό την επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού, που αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωση του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων, που του χορηγεί σχετική βεβαίωση.»

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 20 Μαϊος 2016 06:35
  • Τελευταια
  • Δημοφιλή