Σήμερα: 11/08/2020
Π.Ε.Ν.Ε.Ν.

Π.Ε.Ν.Ε.Ν.

nasa_Ανακαλύφθηκε_ο_πιο_καυτός_γιγάντιος_εξωπλανήτης.jpg

Ανακάλυψαν τον πιο καυτό γιγάντιο εξωπλανήτη που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα

 

Οι θερμοκρασίες στην επιφάνειά του εκτιμάται ότι φθάνουν τους 4.327 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας τις αντίστοιχες πολλών άστρων, ενώ είναι μόνο 927 βαθμούς ψυχρότερος από τον Ήλιο μας. Το προηγούμενο ρεκόρ θερμοκρασίας εξωπλανήτη ήταν 3.027 βαθμοί Κελσίου.

Ο καυτός εξωπλανήτης, που βρίσκεται σε απόσταση 650 ετών φωτός από τη Γη στην κατεύθυνση του αστερισμού του Κύκνου, είναι ένας αέριος γίγαντας με σχεδόν τριπλάσια μάζα από τον Δία, αλλά με μόνο τη μισή πυκνότητα του τελευταίου. Ονομάζεται KELT-9b και περιφέρεται γύρω από το τεράστιο καυτό άστρο KELT-9, το οποίο είναι διπλάσιο σε μέγεθος από τον Ήλιο και έχει θερμοκρασίες κοντά στους 9.900 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή σχεδόν διπλάσιες από τον Ήλιο.

Ο εξωπλανήτης είναι βαρυτικά «κλειδωμένος» με το άστρο του, πράγμα που σημαίνει ότι η μία πλευρά του φωτίζεται μόνιμα από αυτό, ενώ η άλλη παραμένει πάντα σκοτεινή (όπως συμβαίνει με τη Σελήνη σε σχέση με τη Γη). Η φωτεινή πλευρά του εξωπλανήτη «βομβαρδίζεται» ανηλεώς από τρομερά ισχυρή αστρική ακτινοβολία. Είναι τόσο υψηλή η θερμοκρασία του KELT-9b, που η υπεριώδης ακτινοβολία του μητρικού άστρου του θα αναγκάζει τα μόρια εξωπλανήτη να διασπώνται και θα έχει εξατμίσει την όποια ατμόσφαιρά του.

Οι ερευνητές από διάφορες χώρες, με επικεφαλής τον καθηγητή αστρονομίας Σκοτ Γκάουντι του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Nature" και παράλληλη ανακοίνωση σε συνέδριο της Αμερικανικής Αστρονομικής Εταιρείας στο Όστιν του Τέξας, χρησιμοποίησαν για τις παρατηρήσεις τους το τηλεσκόπιο KELT-North στην Αριζόνα. Θα ακολουθήσουν και άλλες παρατηρήσεις με διαφορετικά τηλεσκόπια, μεταξύ των οποίων τα διαστημικά Spitzer και Hubble, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παραμένει άγνωστο αν ο καυτός εξωπλανήτης διαθέτει στερεό πυρήνα, ένα ερωτηματικό που αφορά και τον Δία. Σε κάθε περίπτωση, με ή χωρίς στερεό πυρήνα, η τύχη του καυτού εξωπλανήτη μοιάζει μάλλον δυσοίωνη σε βάθος χρόνου, καθώς βρίσκεται τόσο κοντά στο άστρο του, που ολοκληρώνει μια πλήρη περιφορά γύρω από αυτό σε μόλις μιάμιση γήινη μέρα (η διάρκεια του έτους του). Έτσι, όταν το άστρο του αναπόφευκτα κάποια στιγμή -σε περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια- «φουσκώσει» για να μετατραπεί σε ερυθρό γίγαντα, θα «καταπιεί» πάραυτα τον εξωπλανήτη.


πηγη: newsbomb.gr
Ετικέτες

ipadiadilosiperivallon.jpg

Με σύνθημα «America First», η διακυβέρνηση Τραμπ, στην ισχυρότερη χώρα του πλανήτη, οξύνει τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς με στόχο την υπέρβαση της κρίσης, μέσω της ενίσχυσης των αμερικανικών κεφαλαίων στον διεθνή ανταγωνισμό.

Το πε­ρι­τύ­λιγ­μα της προ­πα­γάν­δας αφορά στην εν­δυ­νά­μω­ση της εθνι­κής ανά­πτυ­ξης και στη δη­μιουρ­γία θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας, μέσω πο­λι­τι­κών προ­στα­τευ­τι­σμού και εθνι­κής κυ­ριαρ­χί­ας. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πρό­κει­ται για την επα­να­διευ­θέ­τη­ση των διε­θνών συ­σχε­τι­σμών και, βε­βαί­ως, των εγ­χώ­ριων τα­ξι­κών συ­σχε­τι­σμών, με πε­ραι­τέ­ρω συ­ντρι­βή ερ­γα­τι­κών δι­καιω­μά­των και κοι­νω­νι­κών κα­τα­κτή­σε­ων. Συ­νε­πώς, στην πρώτη γραμ­μή της ατζέ­ντας, με­τα­ξύ άλλων, προ­ω­θού­νται: η διαρ­κής φτω­χο­ποί­η­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων με την επι­χεί­ρη­ση ξη­λώ­μα­τος των ισχνών προ­γραμ­μά­των ασφα­λι­στι­κής και υγειο­νο­μι­κής πε­ρί­θαλ­ψης, η δρα­στι­κή μεί­ω­ση κοι­νω­νι­κών δα­πα­νών και η μεί­ω­ση της φο­ρο­λο­γί­ας για τις επι­χει­ρή­σεις.  Πα­ράλ­λη­λα, η καλ­λιέρ­γεια του ρα­τσι­σμού, του σε­ξι­σμού και της ξε­νο­φο­βί­ας, με απε­λά­σεις και ρη­το­ρι­κή για τείχη συν­δυά­ζε­ται με την εχθρό­τη­τα στις ερ­γα­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις και σε κάθε κοι­νω­νι­κή διεκ­δί­κη­ση, ενώ οι πο­λε­μι­κές συ­γκρού­σεις βρί­σκο­νται στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη.

Σε αυτή την ατζέ­ντα πρω­τα­γω­νι­στι­κή θέση έχει και η από­συρ­ση κάθε πο­λι­τι­κής για την ανά­σχε­ση της κλι­μα­τι­κής αλ­λα­γής, την προ­στα­σία του πε­ρι­βάλ­λο­ντος και των κοι­νών αγα­θών.

Στην «εποχή των τε­ρά­των» ο με­σαί­ω­νας είναι κοντά...

Είναι γνω­στό το tweet του Τραμπ το 2012 όπου δή­λω­νε: «η ιδέα της υπερ­θέρ­μαν­σης του πλα­νή­τη δη­μιουρ­γή­θη­κε από και για τους Κι­νέ­ζους ώστε να κα­τα­στή­σουν την βιο­μη­χα­νία των ΗΠΑ μη-αντα­γω­νι­στι­κή»[1]. Ήδη από τον Δε­κέμ­βριο του 2016 έβαζε ως στόχο να εξα­φα­νί­σει βά­σεις δε­δο­μέ­νων των Η.Π.Α που σχε­τί­ζο­νταν με την κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή. Πρώτη κί­νη­σή του ήταν να δια­γρά­ψει όλες τις ανα­φο­ρές στην κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή από το site του Λευ­κού Οίκου. Ταυ­τό­χρο­να, η λέξη επι­στή­μη διε­γρά­φη από την δή­λω­ση απο­στο­λής του γρα­φεί­ου Επι­στή­μης και Τε­χνο­λο­γί­ας της Υπη­ρε­σί­ας Προ­στα­σί­ας του Πε­ρι­βάλ­λο­ντος (EPA Environmental Protection Agency), για την οποία έχει δη­λώ­σει ότι «θα απαλ­λα­γού­με από αυτήν»[2]. Επί­σης, επέ­βα­λε επί της ου­σί­ας «μαύρο» στην επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση για την κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή και την πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή προ­στα­σία, απα­γο­ρεύ­ο­ντας την έκ­δο­ση δελ­τί­ων τύπου στο επί­ση­μο blog της EPA. Στην πρό­σφα­τη πρό­τα­ση ομο­σπον­δια­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού η κυ­βέρ­νη­ση Τραμπ κόβει πε­ρί­που το ένα τρίτο της χρη­μα­το­δό­τη­σης της EPA. Αυτό ση­μαί­νει ότι θα τερ­μα­τι­στούν δε­κά­δες προ­γράμ­μα­τα  που σχε­τί­ζο­νται με την κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή, την μεί­ω­ση των εκ­πο­μπών αε­ρί­ων του θερ­μο­κη­πί­ου, την απο­κα­τά­στα­ση πε­ριο­χών με το­ξι­κή ρύ­παν­ση, τους ελέγ­χους ποιό­τη­τας υδά­των κ.α. Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι το 25%  των ερ­γα­ζό­με­νων που συν­δέ­ο­νται με την EPA θα χά­σουν τη δου­λειά τους. Στον αντί­πο­δα προ­τεί­νε­ται η αύ­ξη­ση των εξο­πλι­στι­κών δα­πα­νών κατά 56 δις $.

Η πα­ρα­πά­νω αντι­δρα­στι­κή ατζέ­ντα προ­ω­θεί­ται, προ­πα­γαν­δι­στι­κά, στο όνομα της εθνι­κής ανά­πτυ­ξης και των θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας, επι­χει­ρώ­ντας πα­ράλ­λη­λα να δια­σπά­σει τους/τις ερ­γα­ζό­με­νους/ες: «Για υπερ­βο­λι­κά με­γά­λο διά­στη­μα, η EPA ξό­δευε τα δο­λά­ρια των φο­ρο­λο­γου­μέ­νων σε μια εκτός ελέγ­χου αντι-ενερ­γεια­κή ατζέ­ντα που έχει κα­τα­στρέ­ψει εκα­τομ­μύ­ρια θέ­σεις ερ­γα­σί­ας, ενώ, ταυ­τό­χρο­να, υπο­νο­μεύ­ει διαρ­κώς τους αγρό­τες μας και πολ­λές άλλες επι­χει­ρή­σεις και βιο­μη­χα­νί­ες [...]» ανέ­φε­ρε ο Τραμπ, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της με­τα­βα­τι­κής του ομά­δας.[3]

Τέ­τοιες επι­χει­ρη­μα­το­λο­γί­ες δεν απο­τε­λούν μια πα­ρα­φω­νία των Η.Π.Α. Αντί­θε­τα, στην εποχή της κρί­σης συ­νι­στούν τμήμα της εναλ­λα­κτι­κής αστι­κής γραμ­μής συ­νέ­χι­σης της επί­θε­σης στις υπο­τε­λείς τά­ξεις, που εμ­φι­λο­χω­ρεί επι­κίν­δυ­να, ιδιαί­τε­ρα όταν απου­σιά­ζει μια αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή προ­ο­πτι­κή, ως μόνη ικανή να συ­ναρ­θρώ­σει την τα­ξι­κή με την οι­κο­λο­γι­κή διά­στα­ση.

Ο Τραμπ διό­ρι­σε επι­κε­φα­λής της EPA τον Σκοτ Πρού­ιτ, πρώην γε­νι­κό ει­σαγ­γε­λέα της Οκλα­χό­μα,  διά­ση­μο αρ­νη­τή της κλι­μα­τι­κής αλ­λα­γής  και πο­λέ­μιο της νο­μο­θε­σί­ας για την πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή προ­στα­σία. Δια­κη­ρυγ­μέ­νος στό­χος τους να απο­δο­μή­σουν την EPA όπως και συ­να­φείς ορ­γα­νι­σμούς. Ο ίδιος είχε κα­τα­θέ­σει στο πα­ρελ­θόν αγω­γές κατά της EPA προ­κει­μέ­νου να εμπο­δί­σει τον πε­ριο­ρι­σμό των εκ­πο­μπών από ερ­γο­στά­σια πα­ρα­γω­γής ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας. Ταυ­τό­χρο­να, είχε πρω­το­στα­τή­σει στην πρω­το­βου­λία 28 πο­λι­τειών να προ­σφύ­γουν κατά του Σχε­δί­ου Κα­θα­ρής Ενέρ­γειας (Clean Power Plan). Στις 14 Απρι­λί­ου δή­λω­σε ότι είναι αντί­θε­τος στη Συμ­φω­νία του Πα­ρι­σιού για το κλίμα καθώς απο­τε­λεί μια «κακή συμ­φω­νία για την Αμε­ρι­κή».[4] Ο ίδιος ο Πρού­ιτ πρό­σφα­τα δή­λω­σε  σε εκ­πο­μπή του CNBC για την επί­δρα­ση του διο­ξει­δί­ου του άν­θρα­κα στην κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή: «δε συμ­φω­νώ ότι είναι η πρω­ταρ­χι­κή αιτία για την κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή που αντι­με­τω­πί­ζου­με»[5]. Πρό­κει­ται για ευ­θεία άρ­νη­ση της κα­τα­κτη­μέ­νης επι­στη­μο­νι­κής γνώ­σης.

Ση­μειώ­νο­ντας ότι το 20% το επι­στη­μό­νων στις ΗΠΑ είναι με­τα­νά­στες/τριες, ένα κεί­με­νο υπο­γρα­φών που προ­ω­θή­θη­κε από ακα­δη­μαϊ­κούς/ες ενά­ντια στις ισλα­μο­φο­βι­κές απα­γο­ρεύ­σεις, συ­γκέ­ντρω­σε πε­ρισ­σό­τε­ρες από 20.000 υπο­γρα­φές με­τα­ξύ αυτών και 50 κα­τό­χων νό­μπελ. Απέ­να­ντι σε αυτές τις προ­κλή­σεις οι επι­στή­μο­νες της Αμε­ρι­κής κά­λε­σαν σε «Πο­ρεία για την Επι­στή­μη» στις 22 Απρι­λί­ου, Ημέρα της Γης  (Earth Day), συν­δέ­ο­ντας τις επι­θέ­σεις στην επι­στή­μη, στα ερ­γα­σια­κά και κοι­νω­νι­κά δι­καιώ­μα­τα με αυτές στο πε­ρι­βάλ­λον και τη φύση.[6] Πάνω από 600 δια­δη­λώ­σεις ανά τον κόσμο και πε­ρισ­σό­τε­ρους/ες από 100.000 δια­δη­λω­τές/τριες στην Ουά­σινγ­κτον,  έδω­σαν ένα πρώτο μή­νυ­μα, ανοί­γο­ντας, μετά από δε­κα­ε­τί­ες και την κρί­σι­μη συ­ζή­τη­ση που αφορά στη σχέση με­τα­ξύ επι­στή­μης και πο­λι­τι­κής.[7]

Ζήτω οι εξο­ρύ­ξεις, οι αγω­γοί και οι πε­τρε­λαιά­δες!

Δύο εμ­βλη­μα­τι­κοί αγώ­νες είχαν κα­τορ­θώ­σει μέσα από εξαι­ρε­τι­κά μα­ζι­κές και μα­χη­τι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις να ανα­στεί­λουν τα σχέ­δια για την κα­τα­σκευή δύο αγω­γών πε­τρε­λαί­ου, του Keystone XL και του Dakota Access. Από τις πρώ­τες πρά­ξεις του Τραμπ ήταν να εκ­κι­νή­σει την επι­χεί­ρη­ση επα­να-προ­ώ­θη­σης των έργων, επι­βε­βαιώ­νο­ντας τη στενή του σχέση με το πα­νί­σχυ­ρο πε­τρε­λαϊ­κό λόμπυ των ΗΠΑ, αλλά και ολό­κλη­ρο το βιο­μη­χα­νι­κό σύ­μπλεγ­μα των ορυ­κτών καυ­σί­μων. Εν­δει­κτι­κά, Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών διο­ρί­στη­κε ο Ρεξ Τί­λερ­σον, πρώην διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος του κο­λοσ­σού της ExxonMobil, εξέ­χου­σα μορφή του πε­τρε­λαϊ­κού λόμπι με στε­νές σχέ­σεις με τη Ρωσία και την αντί­στοι­χη εξο­ρυ­κτι­κή βιο­μη­χα­νία. Ο αγω­γός Dakota Access επρό­κει­το να κα­τα­σκευα­στεί από την Energy Transfer Partners (ETP), εται­ρία η οποία κα­τέ­χει ένα από τα με­γα­λύ­τε­ρα ενερ­γεια­κά χαρ­το­φυ­λά­κια στις ΗΠΑ, της οποί­ας με­το­χές κα­τεί­χε ο Τραμπ. Ταυ­τό­χρο­να, υπουρ­γό ενέρ­γειας διό­ρι­σε τον επί δε­κα­τέσ­σε­ρα χρό­νια κυ­βερ­νή­τη του Τέξας Ρικ Πέρι, ο οποί­ος είχε ζη­τή­σει (2012) την κα­τάρ­γη­ση της EPA, της οποί­ας πο­λι­τι­κά ηγεί­ται, ενώ ήταν στο ΔΣ της ETP μέχρι το 2015. Ο κα­τά­λο­γος των κα­τορ­θω­μά­των του Τραμπ συ­νε­χί­ζει μα­κρύς  με υπο­σχέ­σεις κα­τάρ­γη­σης της πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής και ερ­γα­σια­κής νο­μο­θε­σί­ας που απο­τε­λεί τρο­χο­πέ­δη στην «ανά­πτυ­ξη» της εγ­χώ­ριας αυ­το­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας, με την άρση των πε­ριο­ρι­σμών για τις υπε­ρά­κτιες εξο­ρύ­ξεις βα­θέ­ων υδά­των κ.λ.π.[8]

Συλ­λο­γι­κός αγώ­νας και οι­κο­σο­σια­λι­στι­κή προ­ο­πτι­κή

Στις 29 Απρι­λί­ου, 200.000 άν­θρω­ποι δια­δή­λω­σαν στην Ουά­σιγ­κτον στην «Πο­ρεία για το Κλίμα» (People's Climate March), όπως και σε 350 πό­λεις ανά τον κόσμο. Ένα κί­νη­μα φαί­νε­ται να ανα­δύ­ε­ται, φέρ­νο­ντας σε επαφή τους αγώ­νες ενά­ντια στον ρα­τσι­σμό, την ξε­νο­φο­βία και την ομο­φο­βία, με τους ερ­γα­τι­κούς αγώ­νες αλλά και τους αγώ­νες για την ανά­σχε­ση της κλι­μα­τι­κής αλ­λα­γής και την προ­στα­σία των κοι­νών. Προς το παρόν, αυτό που εμ­φα­νί­ζε­ται απο­τε­λεί μια αυ­θόρ­μη­τη έκ­φρα­ση αντί­στα­σης ενός πο­λύ­χρω­μου μω­σαϊ­κού με ση­μα­ντι­κές και ου­σιώ­δεις δια­φο­ρές, πλειά­δα προ­σεγ­γί­σε­ων και στο­χεύ­σε­ων. Ανά­με­σα όμως σε αυτές προ­βάλ­λουν εμ­φα­νείς οι τά­σεις που εντο­πί­ζουν την ανά­γκη για επό­με­να βή­μα­τα, επι­χει­ρώ­ντας να συν­δέ­σουν το το­πι­κό με το διε­θνές και το με­ρι­κό με το γε­νι­κό σε μια αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή και οι­κο­σο­σια­λι­στι­κή κα­τεύ­θυν­ση[9].

Ο Τραμπ επι­χεί­ρη­σε να εκ­πέμ­ψει ένα προ­ε­κλο­γι­κό σήμα ενά­ντια στην πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση και σε διε­θνείς ν/φ εμπο­ρι­κές συμ­φω­νί­ες όπως η TPP, η TTIP, η NAFTA κ.α., υπό το σύν­θη­μα «Πρώτα η Αμε­ρι­κή». Δεν πρό­κει­ται, βε­βαί­ως, για αμ­φι­σβή­τη­ση της νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης αλλά για ένα υβρι­δι­κό σχήμα νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης εθνι­κι­στι­κής πο­λι­τι­κής[10] με φα­σί­ζο­ντα στοι­χεία, για την αλ­λα­γή των διε­θνών συ­σχε­τι­σμών, εντός κρί­σης, στην προ­σπά­θεια ισχυ­ρο­ποί­η­σης των αμε­ρι­κα­νι­κών κε­φα­λαί­ων την επό­με­νη πε­ρί­ο­δο. Πα­ράλ­λη­λα, υιο­θέ­τη­σε ένα «αντι­κα­θε­στω­τι­κό» προ­σω­πείο,  προ­κει­μέ­νου να εκ­φρά­σει τη αντί­θε­ση στο πο­λι­τι­κό κα­τα­στη­μέ­νο της Ουά­σινγ­κτον και στις σχέ­σεις δια­πλο­κής του. Τι έκανε; Κα­τήρ­γη­σε εξ' ολο­κλή­ρου την αμαρ­τω­λή πο­λι­τι­κή δια­με­σο­λά­βη­ση, υπουρ­γο­ποιώ­ντας τους ίδιους τους άμε­σους εκ­προ­σώ­πους του κε­φα­λαί­ου.    

Η πε­ρί­πτω­ση Τραμπ ,πέρα από τε­ρά­στια απει­λή, απο­τε­λεί και το πιο εμ­φα­τι­κό πα­ρά­δειγ­μα για τους θα­νά­σι­μους κιν­δύ­νους στην εποχή της κρί­σης, όπου οι δια­χω­ρι­στι­κές είναι ζή­τη­μα ζωής και θα­νά­του για τις υπο­τε­λείς τά­ξεις, όπως έχει ήδη ιστο­ρι­κά κα­τα­γρα­φεί. Την ίδια, όμως, στιγ­μή απο­τε­λεί και ισχυ­ρή προει­δο­ποί­η­ση για την Αρι­στε­ρά που επι­χει­ρεί να αντα­πο­κρι­θεί στην πε­ρί­ο­δο ακρω­τη­ριά­ζο­ντας το θε­ω­ρη­τι­κό και τα­ξι­κό της υπό­βα­θρο, αλλά και κρί­σι­μα πε­ριε­χό­με­να όπως αυτό της οι­κο­λο­γι­κής κρί­σης, με συ­νέ­πεια συχνά να ακρο­βα­τεί σε προ­βλη­μα­τι­κά συν­θή­μα­τα και απλου­στεύ­σεις, δια­τρέ­χο­ντας για ακόμα μια φορά τον κίν­δυ­νο ιστο­ρι­κής ακύ­ρω­σης.

 

[1] https://​twitter.​com/​rea​lDon​aldT​rump/​status/​265​8952​9219​1248​385

[2] http://​www.​huf​fing​tonp​ost.​com/​jeremy-​symons/​meet-​trumps-​pick-​to-​disma_​b_...

[3] http://​www.​abc.​net.​au/​news/​2016-​12-​08/​trump-​appoints-​scott-​pruitt-​to-​hea...

[4] http://​video.​foxnews.​com/​v/​539​7108​1160​01/?#​sp=show-​clips

[5] http://​www.​cnbc.​com/​2017/​03/​09/​epa-​chief-​scott-​pruitt.​html https://​www.​theguardian.​com/​environment/​2017/​mar/​09/​epa-​scott-​pruitt-​car...

[6] Williams C. , Lessons from Galileo, Will scientists rebel against Trumpism? Climate and Capitalism, 13/2/2017, http://​cli​mate​andc​apit​alis​m.​com/​2017/​02/​13/​will-​scientists-​rebel-​against...

[7] https://​soc​iali​stwo​rker.​org/​2017/​04/​25/​scientists-​turn-​up-​the-​heat-​on-​trump

[8] http://​www.​npr.​org/​sections/​thetwo-​way/​2017/​04/​27/​525959808/​trump-​to-​sig...

[9]https://​soc​iali​stwo​rker.​org/​2017/​05/​01/​speaking-​climate-​truth-​to-​trump-​p...

[10] Δεν πα­ρα­τη­ρεί­ται μόνο στις ΗΠΑ, προη­γή­θη­καν χώρες της Ανα­το­λι­κής Ευ­ρώ­πης και όχι μόνο.

πηγη: rproject.gr

Ετικέτες

_αλλά_και_ψαλιδισμένες_80_οι_επικουρικές.jpg

Παγωμένες εδώ και δύο χρόνια είναι οι ψαλιδισμένες έως και 78% επικουρικές συντάξεις, οι οποίες πλέον αποτελούν χαρτζιλίκι σε σημείο να φθάνουν και τα 80 ευρώ!

Καμία νέα επικουρική σύνταξη δεν έχει εκδοθεί από τον Ιανουάριο του 2015 καθώς η κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει, ως όφειλε, τον μαθηματικό τύπο για τον υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων μετά την κατάργηση του προηγούμενου τύπου που ίσχυε από το 2013.

Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους από 1/1/2014 και μετά, βάσει του λογαριασμού της νοητής κεφαλαιοποίησης και προκειμένου να πάρουν επικουρική σύνταξη από 1/1/2015 θα έπρεπε εδώ και μήνες να έχει εκδοθεί απόφαση από το Υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με την οποία θα καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι.

Μέχρι σήμερα τέτοια απόφαση δεν υπάρχει με αποτέλεσμα καμία επικουρική σύνταξη από τον Ιανουάριο του 2015 να μην έχει εκδοθεί.

Πάντως οι επικουρικές συντάξεις τείνουν να μηδενιστούν. Εκτός από τις δραματικές περικοπές έγιναν και κρατήσεις από τις επικουρικές συντάξεις. Οι κρατήσεις αυτές είναι η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ αλλά και η εισφορά 6% υπέρ της υγειονομικής περίθαλψης εις βάρος όλων των επικουρικών συντάξεων.

Ο «χορός» των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις ξεκίνησε την περίοδο 2011-2014 και συνεχίστηκε τον Ιούλιο του 2015 οπότε και επιβλήθηκε εισφορά υπέρ της υγειονομικής περίθαλψης 6% σε όλες τις επικουρικές συντάξεις.

Η συνέχεια έγινε τον Ιούνιο του 2016, με μεσοσταθμικές περικοπές 11% σε 250.000 επικουρικές συντάξεις που αθροιζόμενες με τις κύριες ξεπερνούν τα 1.300 ευρώ το μήνα.

Πρόσφατα η κυβέρνηση ψήφισε για το 2019 επιπλέον περικοπές και στις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες αθροιζόμενες με τις κύριες συντάξεις δεν ξεπερνούν τα 1.300 ευρώ.

Η περικοπή αυτή θα φθάσει ακόμη και το 18% και θα γίνει μέσω της μείωσης της προσωπικής διαφοράς σε επιπλέον 200.000 επικουρικές συντάξεις.

80% κάτω οι επικουρικές συντάξεις

Πρώτη περικοπή: Κλιμακωτή ειδική εισφορά επικουρικής ασφάλισης με συντάξεις πάνω από 300 ευρώ.

Δεύτερη περικοπή: Μείωση 30% στο τμήμα της μηνιαίας σύνταξης που υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ αφού αφαιρεθεί η προηγούμενη περικοπή του νόμου 3986 στο μεικτό ποσό.

Τρίτη περικοπή: Μείωση 10% για συντάξεις έως 250 ευρώ, 15% από 250 ευρώ έως 300 ευρώ και 20% για συντάξεις πάνω από 300 ευρώ.

Τέταρτη περικοπή: Μείωση συντάξεων στο άθροισμα της κύριας και επικουρικής σε ποσοστό 5% για ποσά άνω των 1.000, 01 ευρώ και έως 1.500 ευρώ, 10% για ποσά από 1.500,01 ευρώ έως 2.000 ευρώ, 15% για ποσά από 2.000,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και 20% για ποσά από 3.000, 01 ευρώ και άνω.

Πέμπτη περικοπή: Με την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος όλες οι συντάξεις του ΕΤΕΑ μειώθηκαν κατά 5,2% στο αρχικό μεικτό ποσό.

Έκτη περικοπή: Από την 1η Ιουλίου επιβλήθηκε η ειδική παρακράτηση-εισφορά υγειονομικής περίθαλψης τη τάξης του 6% υπέρ του ΕΟΠΥΥ.

Έβδομη περικοπή: Με το νέο ασφαλιστικό νόμο επανυπολογίστηκαν όλες οι επικουρικές συντάξεις και μειώθηκαν όσες ξεπερνούσαν μαζί με την κύρια, τα 1.300 ευρώ μεικτά.

Όγδοη περικοπή: Με τα νέα μέτρα από το 2019 θα υπάρξει νέα μείωση έως 18%.

Πηγή: Τα Νέα

Ετικέτες

ergasia-metanastefsi-anergia-brain-drain-ginaika-ipallil-ergazom.jpg

Με σκοπό να μην ξαναγυρίσουν πίσω μεταναστεύουν πλέον ολοένα και περισσότεροι Ελληνες στο εξωτερικό. Ήδη 500.000 νέοι, στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες μετανάστευσαν προκειμένου να ξεφύγουν από την κρίση και να βρουν εργασία με υψηλότερες οικονομικές απολαβές και καλύτερες συνθήκες.

Η Αγγλία είναι η πρώτη επιλογή των Ελλήνων, αλλά καταφεύγουν και σε Αμερική, Αραβικά Εμιράτα και Αυστραλία είτε γιατί έχασαν τη δουλειά τους στην Ελλάδα είτε γιατί δεν αντέχουν την απουσία αξιοκρατίας και τη διαφθορά στη χώρα μας. Μάλιστα, περισσότεροι από το 50% των ξενιτεμένων Ελλήνων δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να επιστρέψουν πίσω διότι δεν πιστεύουν πως η οικονομική κατάσταση πρόκειται να βελτιωθεί άμεσα. Πικρία και απογοήτευση διακατέχει πολλούς Έλληνες που μετανάστευσαν, οι οποίοι διαθέτουν αξιόλογα προσόντα εκπαίδευσης και έχουν πετύχει υψηλές θέσεις εργασίας. Το 42% των Ελλήνων των εξωτερικού δηλώνει ότι δεν βλέπει πιθανή την επιστροφή του στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της ICAP People Solutions, για την ανάσχεση του φαινομένου μετανάστευσης ανθρώπινου κεφαλαίου (Brain Drain).

Στην έρευνα συμμετείχαν 1.268 Έλληνες του εξωτερικού: το 68% των ατόμων είναι μέχρι 35 ετών, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, με υψηλή εξειδίκευση (κάτοχοι μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού σε ποσοστό 64%). Από τα άτομα που συμμετείχαν και πέρυσι στην έρευνα, οι οποίοι αποτέλεσαν το 30% του εφετινού δείγματος, μόλις πέντε άτομα έχουν εν τω μεταξύ επιστρέψει στην Ελλάδα για εργασία. Ως κυριότεροι λόγοι που οδηγούν τα άτομα για εργασία στο εξωτερικό αναδείχθηκαν και εφέτος η μειωμένη αξιοκρατία και η διαφθορά στην Ελλάδα, με ποσοστό 41%, η οικονομική κρίση και η αβεβαιότητα στην Ελλάδα, με ποσοστό 34%, και οι προοπτικές εξέλιξης στη χώρα του εξωτερικού, με ποσοστό 33%. Ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο (42% έναντι του 35% του 2016) το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι δεν βλέπουν πιθανή την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Μισθολογικές απαιτήσεις

Παρατηρήθηκε ότι τα άτομα έχουν λίγο μεγαλύτερες μισθολογικές απαιτήσεις για την επιστροφή τους στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις απαιτήσεις που δήλωναν το 2016. Το ήμισυ όλων όσοι συμμετείχαν στην έρευνα προτίθεται να βοηθήσει τη χώρα μας να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της, κυρίως μέσω αγοράς ελληνικών προϊόντων (25%) ή προτείνοντας την Ελλάδα ως βασικό προορισμό διακοπών (23%). Τέλος, η άποψη ότι οι μετανάστες μπορούν να ωφελήσουν τη χώρα συγκεντρώνει σχετικά υψηλό ποσοστό, το οποίο αυξάνεται για όσους έχουν μεταβεί σε κράτη εκτός Ευρώπης.

Πάμε… Ευρώπη

Η Ευρώπη είναι ο προορισμός του συντριπτικού ποσοστού, με πρώτη με διαφορά τη Μ. Βρετανία και αυξανόμενα ποσοστά στην Ολλανδία και στην Ελβετία. Επίσης αυξάνεται σε σχέση με πέρυσι η κατηγορία αυτών που δηλώνουν παντρεμένοι με παιδιά. Η πρόθεση παραμονής στο εξωτερικό για διάρκεια άνω των 5 ετών ή για πάντα είναι ποσοστιαία μεγαλύτερη από πέρυσι.

ΠΗΓΗ: ergasianet.gr

Ετικέτες
  • Τελευταια
  • Δημοφιλή