Σήμερα: 24/10/2020
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 10:06

Στην Βουλή και στον Συνήγορο του Πολίτη ο παράνομος αποκλεισμός της ΠΕΝΕΝ από το Δ.Σ του ΝΑΤ

Γράφτηκε από

_ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ_ΤΙΟΥ_ΠΟΛΙΤΗ.jpg

Η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Υπουργός εργασίας Γ. Βρούτσης στον πρόσφατο διορισμό του Δ.Σ του ΝΑΤ αυθαίρετα, παράνομα και κατά παρέκκλιση της υφιστάμενης νομοθεσίας (κωδικοποιημένος νόμος 722 και οι σχετικές τροποποιήσεις που ακολούθησαν αυτόν) που επιβάλει στον εκάστοτε Υπουργό να διορίζει από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τα πλέον αντιπροσωπευτικά - μαζικά σωματεία προκειμένου να εκπροσωπούν τον κλάδο των κατωτέρων πληρωμάτων, εξαίρεσε την ΠΕΝΕΝ η οποία αποτελεί την πιο μεγάλη - μαζική αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των κατωτέρων πληρωμάτων.

Επίσης ο διορισμός που έκανε ο Υπουργός συνιστά χονδροειδέστατη παραβίαση δύο διαδοχικών αποφάσεων του κορυφαίου δικαστικού οργάνου (Συμβούλιο της Επικρατείας) το οποίο με την πιο πρόσφατη απόφασή του σε πράξη πάλι του Βρούτση ζήτησε την ακύρωση του αυθαίρετου διορισμού που έκανε αυτός το 2017...

Η ΠΕΝΕΝ ενημέρωσε για το πρόβλημα αυτό τα πολιτικά κόμματα και για τον σκοπό αυτό το ΚΙΝΑΛ (με αναφορά) και το ΜΕΡΑ25 (με ερώτηση) έφεραν το θέμα στην Βουλή ζητώντας σαφείς απαντήσεις για την παράτυπη πράξη του Υπουργού Εργασίας.

Ταυτόχρονα η ΠΕΝΕΝ προσέφυγε και στον Συνήγορο του Πολίτη καταθέτοντας στις υπηρεσίες του όλα τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις ώστε τις αμέσως επόμενες μέρες να αποφανθεί σχετικά με το ίδιο θέμα.

Επίσης τις επόμενες μέρες η ΠΕΝΕΝ θα προβεί για το ίδιο θέμα σε παράσταση διαμαρτυρίας στον Υπουργό Εργασίας.

Παρακάτω δημοσιεύουμε το σχετικό κείμενο της ΠΕΝΕΝ προς τον Συνήγορο του Πολίτη

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΤΟΥ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ132 – ΤΚ 18536) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ» (Π.Ε.Ν.Ε.Ν.), ΟΠΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. ΤΗΛ. 2104183195, ΦΑΞ 2104511801, ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ penen@otenet.gr

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν.Α.Τ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Με την αριθμ. Δ/23529/7949/29.6.2020 (ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./φύλλο 474/29.6.2020) απόφασή του ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διόρισε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 ΠΔ 913/1978 τα μέλη του Δ.Σ. στο ΝΑΤ ως ασκών την εποπτεία επί του Ταμείου κατ’ άρθρο 27 ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 213 του ν. 4072/2012 και 34 του ν. 4256/2014.

Στο Π.Δ. προβλέπεται και ο διορισμός τεσσάρων εν ενεργεία ναυτικών εξ ων τρεις εν ενεργεία (2 εξ αξιωματικών και 1 εκ των κατωτέρων πληρωμάτων) και ένας συνταξιούχος.

Τα μέλη των κατωτέρων πληρωμάτων επιλέγονται από τον Υπουργό από τριπλάσιο αριθμό ναυτικών υποδεικνυομένων από τις οικείες και κατά την κρίση του Υπουργού μάλλον αντιπροσωπευτικών οργανώσεων αυτών. Όπως αναφέρει το ανωτέρω άρθρο «Εν περιπτώσει παραλείψεως υποδείξεως παρά των οικείων οργανώσεων εντός είκοσι ημερών αφ`ής ζητηθούν παρά του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ούτος δύναται να προβή εις τον διορισμόν των ως άνω μελών κατ’ ελευθέραν εκλογήν».

Με το Α.Π. Δ1/οικ. 18366/6273/14.5.2020 έγγραφό του το αρμόδιο Υπουργείο ζητούσε, μεταξύ άλλων και από την ένωσή μας, την υπόδειξη των εκπροσώπων μας σύμφωνα με τον νόμο.

Με το Α.Π. 100/18.5.2020 γνωστοποιούσαμε τα μέλη της ένωσής μας για την νέα σύνθεση του Ν.Α.Τ. και συγκεκριμένα τον Πρόεδρό της Νταλακογεώργο Αντώνη ως τακτικό μέλος και τον Μπανάσιο Απόστολο ως αναπληρωματικό μέλος.

Στο ίδιο έγγραφό μας γνωστοποιούσαμε ότι η ένωσή μας παραμένει η συντριπτικά αντιπροσωπευτικότερη ένωση των κατωτέρων πληρωμάτων.

Παρά ταύτα ο Υπουργός διόρισε από τα κατώτερα πληρώματα τους Σαριδάκη Ελευθέριο ως τακτικό και Αλεξάκη Αναστάσιο ως αναπληρωματικό, προερχομένους από την Πανελλήνια Ένωση Αρχιθαλαμηπόλων – Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού, συνδικαλιστική οργάνωση που είναι μη αντιπροσωπευτική των κατωτέρων πληρωμάτων.

Το αυτό είχε επαναληφθεί και τα έτη 1985 και 2015 και είχαν εκδοθεί οι αριθμ. 1878/7987 και 2335/2017 adhocαποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου:«….Και ναι μεν ο νόμος δεν ορίζει συγκεκριμένα κριτήρια για την ως άνω επιλογή, τούτο, όμως, δεν σημαίνει ότι μπορεί αυτή να γίνεται αυθαίρετα, αλλά πρέπει να αιτιολογείται νομίμως, με βάση τα τεθέντα υπόψη του Υπουργού στοιχεία, τα οποία πρέπει να ανάγονται σε πρόσφορα για την εκτίμηση της αντιπροσωπευτικότητας εκάστης οργανώσεως κριτήρια, όπως ο αριθμός των εγγεγραμμένων και οικονομικά εντάξει μελών, των μελών που ψήφισαν κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες κ.λπ. 7. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι ο αρμόδιος για την συγκρότηση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προκειμένου να επιλέξει την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση ναυτικών κατωτέρων πληρωμάτων και να διορίσει τους υπ’ αυτής προταθέντες εκπροσώπους ως μέλη του εν λόγω συμβουλίου, εξέφερε κρίση περί του αντιπροσωπευτικού χαρακτήρα των εν λόγω οργανώσεων, βάσει στοιχείων αντιστοιχούντων σε πρόσφορα, κατά την έννοια και τον σκοπό του νόμου, κριτήρια [όπως τα υποβληθέντα υπό της αιτούσης Ενώσεως στοιχεία], αλλά εσφαλμένως υπέλαβε ότι εδικαιούτο να επιλέξει χωρίς κανένα νόμιμο περιορισμό και κριτήριο (βλ. σχετ. και ../12693/833/19-6-2014 έγγραφο απόψεων προς το Δικαστήριο). Για τον λόγο αυτό, η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το μέρος που αφορά στον διορισμό των Ιωάννη Φραγκουλίδη και Γεωργίου Μιχελή, δεν αιτιολογείται νομίμως και επαρκώς, όπως βασίμως προβάλλεται καθ’ ερμηνεία του δικογράφου, και πρέπει να ακυρωθεί, η δε υπόθεση να αναπεμφθεί στη Διοίκηση, προκειμένου ο καθ’ ου η αίτηση Υπουργός να επιλέξει την αντιπροσωπευτικότερη και, ως εκ τούτου, αρμόδια να προτείνει εκπροσώπους-μέλη για το Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. ένωση ναυτικών κατωτέρων πληρωμάτων, με βάση πρόσφορα κατά νόμον κριτήρια, όπως ο αριθμός των εγγεγραμμένων, οικονομικά εντάξει και ψηφισάντων κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες μελών εκάστης οργάνωσης».

Σύμφωνα με το Νο 79/13.2.2019 πρακτικό των αρχαιρεσιών της Ένωσής μας στις τελευταίες αρχαιρεσίες ψήφισαν 1607 μέλη. Αντίστοιχα στην Πανελλήνια Ένωση Αρχιθαλαμηπόλων – Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού ψήφισαν 995 μέλη.

Είναι εμφανές ότι ο Υπουργός ενήργησε κατά παράβαση του νόμου χωρίς η απόφασή του να αιτιολογείται νομίμως και επαρκώς.

Να σημειώσουμε ότι το έτος 2017 με την λήξη της διορισμένης τότε θητείας του ΔΣ του Ν.Α.Τ., διορίσθηκαν από τα κατώτερα πληρώματα εκπρόσωποι από την δική μας Ένωση ως αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης (ΦΕΚ φ. 262/Υ.Ο.Δ.Δ./2.6.2017).

Με την αναφορά μας ζητούμε την παρέμβασή σας για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Συνημμένα υποβάλλουμε:

-       Το καταστατικό της Ένωσής μας.

-       Το αρ. φύλλου 474/29.6.2020 ΦΕΚ διορισμού της νέας διοίκησης του Ν.Α.Τ.

-        Το απ Δ1/οικ. 18366/6273/14.5.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας προς το σωματείο μας για την υπόδειξη εκπροσώπων στο ΔΣ του ΝΑΤ.

-        Την απ 100/18.5.2020 απάντηση του σωματείου μας στο ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου.

-        Το Νο 79/13.2.2019 πρακτικό αρχαιρεσιών του σωματείου μας που αποδεικνύει το σύνολο των ψηφισάντων μελών μας.

-        Το 20/14-2-2019 πρακτικό συγκρότησης του Δ.Σ της ΠΕΝΕΝ σε σώμα και εκλογής Προεδρείου.            

-        Το ΦΕΚ αριθμ.φ. 262/Υ.Ο.Δ.Δ./2.6.2017 που αφορά τον διορισμό ΔΣ στο ΝΑΤ για την προηγούμενη θητεία.

-        Τις αριθμ. 2335/2017 και 1878/1987 adhocδικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΑΛΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                                 ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

25.jpg

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Θέμα: «Αποκλεισμός της ΠΕΝΕΝ από το ΝΑΤ»

 

Πριν λίγους μήνες, στις 20/6/2020, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχώρησε στο διορισμό του ΔΣ του ΝΑΤ, περιλαμβάνοντας 3 εκπροσώπους Ναυτεργατικών Σωματείων.

Μάλιστα, είχαν ζητηθεί προτάσεις των Σωματείων για τους εκπροσώπους τους και η ΠΕΝΕΝ είχε καταθέσει εμπρόθεσμα τις δικές της προτάσεις.

Να θυμίσουμε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 792/1978 για το ΝΑΤ, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 3863/2010, 4072/2012, 4256/2014, προβλέπεται ο διορισμός τεσσάρων τακτικών ναυτικών, τριών εν ενεργεία (2 αξιωματικοί, 1 κατώτερου πληρώματος) και ενός συνταξιούχου από τα πλέον αντιπροσωπευτικά και μαζικά του κλάδου, όπως η ΠΕΝΕ που, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, είναι η μεγαλύτερη ναυτεργατική οργάνωση του κλάδου των κατώτερων πληρωμάτων.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως, και το 2014 είχε αποκλεισθεί η ΠΕΝΕΝ από το ΔΣ του ΝΑΤ, αποκλεισμός που διορθώθηκε έπειτα από απόφαση του ΣτΕ, στο οποίο προσέφυγε η ΠΕΝΕΝ.

Όπως αναφερόταν στην 2335/2017 απόφαση του ΣτΕ «η σχετική απόφαση του Υπουργού για το διορισμό των εκπροσώπων των κατώτερων πληρωμάτων δεν αιτιολογείται ούτε νομίμως ούτε επαρκώς και πρέπει να ακυρωθεί, η δε απόφαση να αναπεμφθεί στη Διοίκηση.»

Παρά την απόφαση που ουσιαστικά ακύρωνε την τότε ΥΑ, έχουμε εκ νέου αποκλεισμό της ΠΕΝΕΝ.

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

  1. Για ποιο λόγο αποκλείστηκε ξανά η ΠΕΝΕΝ από το ΔΣ του ΝΑΤ;
  2. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης διόρθωσης της παράλειψης αυτής προτίθενται να λάβουν;

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 08:06
  • Τελευταια
  • Δημοφιλή