Σήμερα: 17/03/2018
ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
05/Ιαν/2016 Γράφτηκε από
Τη «χαριστική βολή» σε ό,τι έχει απομείνει από την Κοινωνική Ασφάλιση δίνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με το νέο σχέδιο το οποίο παρουσίασε τη Δευτέρα 4 Γενάρη ο υπουργός Εργασίας στα κόμματα και αναμένεται να στείλει για έγκριση στο κουαρτέτο. Πρόκειται για πρόταση-σφαγείο των ασφαλιστικών δικαιωμάτων όλων των ασφαλισμένων, όλων των Ταμείων και γενεών καθώς επιτίθεται με σφοδρότητα κυριολεκτικά όχι μόνο στους εν ενεργεία ασφαλισμένους αλλά και στους ήδη συνταξιούχους, ενώ παράλληλα καταδικάζει στη φτώχεια τις νέες γενιές που σήμερα εργάζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και με μεροκάματα της πείνας. Παρά τα όσα διατείνεται η κυβέρνηση, ότι δεν θα γίνουν νέες μειώσεις στις ήδη υπάρχουσες συντάξεις, οι κύριες συντάξεις μέσω του επανυπολογισμού τους θα περικοπούν, ενώ οι επικουρικές σε μια πορεία θα εξαφανισθούν. Η προσωρινή αναβολή στην επιβολή άμεσων περικοπών στις κύριες συντάξεις, μετά την αιμορραγία τους κατά 40% την τελευταία πενταετία, είναι ένας πολιτικός…
27/Δεκ/2015 Γράφτηκε από
Είναι μεγάλη η ζημιά που υπέστη πολιτικά η ΛΑΕ από την θετική ψήφο που έδωσαν στο προϋπολογισμό της Περιφέρειας οι αντιπεριφεριάρχες που πολιτεύονται στο όνομα της ΛΑΕ. Ωστό­σο το κύριο πρό­βλη­μα δεν είναι με μία έν­νοια η ψή­φι­ση η κα­τα­ψή­φι­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού το πρό­βλη­μα των προ­βλη­μά­των είναι ότι: συ­νε­χί­ζου­με τη συ­μπό­ρευ­ση με τον Συ­ρι­ζα στη Τ.Α και τα συν­δι­κά­τα- και μην κρυ­βό­μα­στε ανέ­ντι­μα πίσω από το εδώ έχου­με να κά­νου­με με πα­ρα­τά­ξεις- 4 μήνες μετά την συ­γκρό­τη­ση της ΛΑΕ σε ανε­ξάρ­τη­το πο­λι­τι­κό φορέα. Ενι­σχύ­σα­με στα μα­χη­τι­κά στοι­χεία του ερ­γα­τι­κού και λαϊ­κού κι­νή­μα­τος και της νε­ο­λαί­ας,- που οφεί­λει να απευ­θύ­νε­ται κυ­ρί­ως η ΛΑΕ για να πε­τύ­χου­με την συ­γκρό­τη­ση μιας νέας αξιό­πι­στης επα­να­στα­τι­κής αρι­στε­ράς,- την πε­ποί­θη­ση ότι: Όλοι το ίδιο είναι! Έτσι σύ­ντρο­φοι, της ΛΑΕ θα σκί­σου­με τα μνη­μό­νια; Φαί­νε­ται ότι και σεις δεν έχετε εναλ­λα­κτι­κή λύση (ΤΙΝΑ κατά το Συ­ρι­ζαι­ι­κο πο­λι­τι­κό σκε­πτι­κό)!!! Συ­μπέ­ρα­σμα γιατί να σας ακο­λου­θή­σου­με; Απο­τέ­λε­σμα το βά­θε­μα της…
20/Δεκ/2015 Γράφτηκε από
Του Θ. ΜΑΡΑΚΗ Δεν έχω σκοπό να γράψω μια μεγάλη ανάλυση για το θέμα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι το θέμα για το εργατικό κίνημα στη χώρα μας και όχι μόνο. Με το παρόν άρθρο θα προσπαθήσω να δώσω μια σύντομη απάντηση στο εύλογο ερώτημα συντρόφων μου: Πως είναι δυνατόν να κυριαρχούν ακόμη στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, των μεγάλων ομοσπονδιών, των σωματείων των πρώην ΔΕΚΟ και τραπεζών οι δεξιότατοι ρεφορμιστές οι οποίοι οδήγησαν κατ’ επανάληψη σε ήττες το εργατικό κίνημα. Έχασαν όλες τις μάχες της περιόδου 2009-2015 και ιδιαίτερα αυτών της περιόδου 2009-2012 όπου η διάθεση για αγώνα των εργαζομένων ήταν σε ψηλό επίπεδο; Η απάντηση είναι: εξ αιτίας της ρεφορμιστικής του δειλίας να κλιμακώσουν τους αγώνες πράγμα που απορρέει από την ενσωμάτωση τους στη λογική του συστήματος, στη λογική της ΤΙΝΑ (Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση), πράγμα που επιβεβαίωσε η πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΣΕΕ με το «Nαι» στο δημοψήφισμα. Και…
20/Δεκ/2015 Γράφτηκε από
Η απεργιακή συμμετοχή των εργαζομένων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της οικονομίας στην απεργιακή κινητοποίηση που είχε προκηρυχθεί από την ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ για την 3η Δεκεμβρίου, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο, κινήθηκε σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα. Τα ερ­γο­στά­σια, τα με­γά­λα εμπο­ρι­κά κα­τα­στή­μα­τα, οι δη­μό­σιες υπη­ρε­σί­ες εκ­παί­δευ­σης, νο­σο­κο­μεί­ων, οι υπη­ρε­σί­ες κλπ. λει­τούρ­γη­σαν σ’ ολό­κλη­ρη τη χώρα σαν να μην πραγ­μα­το­ποιού­νταν καμία πα­νελ­λα­δι­κή πα­νερ­γα­τι­κή απερ­γία. Η μο­να­δι­κή συμ­με­το­χή που κα­τα­γρά­φη­κε αφο­ρού­σε ένα μικρό τμήμα της φοι­τη­τι­κής νε­ο­λαί­ας, ένα εξαι­ρε­τι­κά πε­ριο­ρι­σμέ­νο τμήμα των συ­ντα­ξιού­χων, όπως επί­σης ορι­σμέ­νων κα­θα­ρά πο­λι­τι­κών δυ­νά­με­ων της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής και της εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Αρι­στε­ράς. Ο στρου­θο­κα­μη­λι­σμός χει­ρό­τε­ρη υπη­ρε­σία στο ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα Από αυτή την άποψη προ­σφέ­ρουν την χει­ρό­τε­ρη υπη­ρε­σία στο ερ­γα­τι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κί­νη­μα εκτι­μή­σεις που ανα­δει­κνύ­ο­νται από ορι­σμέ­νους πο­λι­τι­κούς φο­ρείς όπως και συν­δι­κα­λι­στι­κές πα­ρα­τά­ξεις, που πα­ρα­μυ­θιά­ζο­ντας τον εαυτό τους, και εκ­πέ­μπο­ντας ψευδή μη­νύ­μα­τα, κά­νουν λόγο για επι­τυ­χη­μέ­νη απερ­για­κή κι­νη­το­ποί­η­ση που μπο­ρεί να ανα­τρέ­ψει την ασκού­με­νη κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή στο ασφα­λι­στι­κό ζή­τη­μα και…
27/Νοε/2015 Γράφτηκε από
ΜΕΤΡΑ "ΦΩΤΙΑ" ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Με τρεις «καυτούς» φακέλους ανοίγει από αύριο ο νέος κύκλος διαβουλεύσεων με τους δανειστές, καθώς επί τάπητος τίθενται οι ανατροπές σε ασφαλιστικό και φορολογία, αλλά και το νέο μισθολόγιο που θα ισχύσει στον δημόσιο τομέα. Η τελευταία και δυσκολότερη «στροφή» πριν από την τελική ευθεία προς την αξιολόγηση κρίνεται -όπως είναι φυσικό- ως η κρισιμότερη από την κυβερνητική συμμαχία, καθώς θα θέσει σε σοβαρή δοκιμασία εκ νέου τις αντοχές της κυβέρνησης αλλά και της κοινωνίας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι μπορεί το ασφαλιστικό να έχει απεμπλακεί από το δεύτερο «πακέτο» προαπαιτούμενων, όμως παραμένει βασική προϋπόθεση η υλοποίηση των αλλαγών στο ισχύον σύστημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω μεταρρύθμιση πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, για να ανοίξει η συζήτηση για το χρέος. Θα πρέπει, εξάλλου, να αναφερθεί ότι οι ανατροπές που έρχονται στο ασφαλιστικό είναι μεγάλες και…
26/Οκτ/2015 Γράφτηκε από
«Βόμβα», ανατροπής όλων των δεδομένων, στην διαδικασία πώλησης του ΟΛΠ ρίχνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την… ετεροχρονισμένη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Απόφασης, με την οποία πρέπει επιστρέψει η Cosco τα οφέλη της από τις φοροαπαλλαγές, που της είχαν δοθεί. Η κυβέρνηση επέλεξε, τον Ιούνιο, να κάνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον της Επιτροπής για την παραπάνω Απόφαση. Ωστόσο, η δημοσίευσή της στο φύλλο της Επίσης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπ’ αριθμό L 269/ 15-10-2015), την οποία αποκαλύπτει το Pireas2day.gr, δημιουργεί νέα δεδομένα καθώς προβλέπει ρητά τα εξής: Άρθρο 4 1. Η ανάκτηση των χορηγηθεισών ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 είναι άμεση και εκτελεστέα. 2. Η Ελλάδα διασφαλίζει την εκτέλεση της παρούσας απόφασης εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησής της. Δηλαδή, εντός Φεβρουαρίου πρέπει να έχει εισπράξει τις ενισχύσεις, που δημοσιογραφικές πληροφορίες υπολογίζουν σε περίπου 50 εκατομ. €.Άρθρο 5 1. Εντός δύο μηνών (δηλαδή, μέχρι…
26/Οκτ/2015 Γράφτηκε από
Μειώσεις έως 20% των βασικών συντάξεων του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ, αλλά και των επικουρικών συντάξεων κατά 5%, διπλασιασμό των ασφαλίστρων στον ΟΓΑ και μείωση των ασφαλιστικών κλάσεων στον ΟΑΕΕ επεξεργάζονται, μεταξύ άλλων, υπηρεσιακά στελέχη στο Υπ. Εργασίας προκειμένου να κλείσει το πακέτο εξοικονόμησης 3,5 δισ. ευρώ στο Συνταξιοδοτικό από φέτος μέχρι και το 2018, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr. Oι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το ποσοστό αναπλήρωσης δεν πρόκειται να πέσει κάτω από 60% για τις κύριες και κάτω από 15% για τις επικουρικές συντάξεις, ενώ το βασικό χρηματοδοτικό πρόβλημα του Συνταξιοδοτικού εντοπίζεται στον ΟΓΑ, τον ΟΑΕΕ και το ΝΑΤ τα οποία απορροφούν τα 6,5 δισ. ευρώ από τα συνολικά 12 δισ. ευρώ των κονδυλίων που αποδίδει το κράτος στα ταμεία αν και ασφαλίζουν μόλις το 1 εκατ. εκ των 2,6 εκατ. συνταξιούχων. Κορυφαία διοικητικά στελέχη του Υπ. Εργασίας με τα οποία συνομίλησε το Capital.gr, αναφέρουν ότι…
23/Οκτ/2015 Γράφτηκε από
Μειώσεις έως 20% των βασικών συντάξεων του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ, αλλά και των επικουρικών συντάξεων κατά 5%, διπλασιασμό των ασφαλίστρων στον ΟΓΑ και μείωση των ασφαλιστικών κλάσεων στον ΟΑΕΕ επεξεργάζονται, μεταξύ άλλων, υπηρεσιακά στελέχη στο Υπ. Εργασίας προκειμένου να κλείσει το πακέτο εξοικονόμησης 3,5 δισ. ευρώ στο Συνταξιοδοτικό από φέτος μέχρι και το 2018, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr. Oι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το ποσοστό αναπλήρωσης δεν πρόκειται να πέσει κάτω από 60% για τις κύριες και κάτω από 15% για τις επικουρικές συντάξεις, ενώ το βασικό χρηματοδοτικό πρόβλημα του Συνταξιοδοτικού εντοπίζεται στον ΟΓΑ, τον ΟΑΕΕ και το ΝΑΤ τα οποία απορροφούν τα 6,5 δισ. ευρώ από τα συνολικά 12 δισ. ευρώ των κονδυλίων που αποδίδει το κράτος στα ταμεία αν και ασφαλίζουν μόλις το 1 εκατ. εκ των 2,6 εκατ. συνταξιούχων. Κορυφαία διοικητικά στελέχη του Υπ. Εργασίας με τα οποία συνομίλησε το Capital.gr, αναφέρουν ότι…
23/Οκτ/2015 Γράφτηκε από
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ* Το πόρισμα της Επιτροπής των λεγόμενων «Σοφών» για το ασφαλιστικό αποτελεί ένα ακραίο αντικοινωνικό, κυριολεκτικά θατσερικό μανιφέστο εκθεμελίωσης της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, καταστροφής των συντάξεων και εξανδραποδισμού των συνταξιούχων. Η κυβέρνηση έχει επιφυλάξει για την Επιτροπή των λεγόμενων «Σοφών» το ρόλο του «λαγού» για την προωθούμενη από αυτήν και συμφωνημένη με την Τρόικα στο 3ο μνημόνιο κατεδάφιση των συντάξεων. Συγκεκριμένα: - Η σύνδεση των κατωτάτων συντάξεων με εισοδηματικά κριτήρια, σε συνδυασμό με τις μειώσεις που θεσμοθετήθηκαν μετά τις εκλογές, θα τις μετατρέψει σε αόρατες. - Ο νέος τρόπος υπολογισμού των κύριων συντάξεων, ώστε το ποσοστό αναπλήρωσης του συντάξιμου μισθού για ήδη συνταξιούχους και νέους συνταξιούχους να ισοπεδωθεί προς τα κάτω για όλους και να μειωθεί από 70% σε 55%, θα τις μετατρέψει σε απλά φιλοδωρήματα και τους συνταξιούχους σε επαίτες. - Η θέσπιση ατομικών ασφαλιστικών μερίδων, δηλαδή «ατομικού κουμπαρά» για κάθε ασφαλισμένο και η αντικατάσταση του συστήματος…
19/Οκτ/2015 Γράφτηκε από
ΣΥΝΕΝΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΑ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥ ΠΑΜΕ, ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΤΟΥ ΕΠΑΜ Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πολλών χιλιάδων πολιτών πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή (16/10) έξω από τη Βουλή, η οποία κατέκλυσε την οδό Αμαλίας στο Σύνταγμα. Η συγκέντρωση στρεφόταν ενάντια στο μνημονιακό πολυν/διο έκτρωμα που ψηφίζεται σήμερα τα μεσάνυκτα στη Βουλή και ενάντια στην πρόταση των κυβερνητικά εγκάθετων ψευδο-"σοφών", η οποία δίνει τη χαριστική βολή στις συντάξεις και διαλύει κάθε ίχνος από το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος. Πολιτικοί παρατηρητές τόνιζαν ότι η συγκέντρωση έξω από το Σύνταγμα είναι η πρώτη αντικυβερνητική συγκέντρωση, η οποία έλαβε χώρα τόσο νωρίς μετά τις εκλογές και από αυτήν την άποψη την χαρακτήριζαν μαζική και πετυχημένη και ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας. Οι ίδιοι παρατηρητές τόνιζαν ότι η συγκέντρωση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί αφετηρία ενός νέου μεγάλου αντιμνημονιακού κινήματος, το οποίο θα έχει τώρα νέα ποιοτικά και αγωνιστικά χαρακτηριστικά συνέπειας,…
  • Τελευταια
  • Δημοφιλή