Σήμερα: 11/12/2019
Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019 06:42

Αποτελέσματα εκλογών ΕΙΝΑΠ

Γράφτηκε από

8pinakas.jpg

Αντώνης Καραβάς, γιατρός

Ισχυρή η Αριστερά – Καταδίκη του νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού – Αρνητική εξέλιξη η μικρή αύξηση των καθεστωτικών παρατάξεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ

Οι νο­σο­κο­μεια­κοί για­τροί στα νο­σο­κο­μεία της Αθή­νας και του Πει­ραιά επι­μέ­νουν αρι­στε­ρά και κα­τα­δι­κά­ζουν τον νέο κυ­βερ­νη­τι­κό συν­δι­κα­λι­σμό των δυ­νά­με­ων του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Αυτό είναι το μή­νυ­μα των εκλο­γών. Οι συ­να­δέλ­φισ­σες και οι συ­νά­δελ­φοι δεν επη­ρε­ά­στη­καν από την προ­πα­γάν­δα της κυ­βέρ­νη­σης για τη δήθεν ανά­τα­ξη του συ­στή­μα­τος υγεί­ας και τη χο­ρή­γη­ση ενός μέ­ρους των ανα­δρο­μι­κών. Κα­τα­δί­κα­σαν την κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή και την κυ­βερ­νη­τι­κή πα­ρά­τα­ξη «Μέ­τω­πο» για την άθλια κα­τά­στα­ση στη δη­μό­σια υγεία, την ερ­γα­σια­κή εξό­ντω­ση, τον νέο αυ­ταρ­χι­σμό και τα νέα πε­λα­τεια­κά δί­κτυα που ορ­γα­νώ­νουν οι διοι­κή­σεις με τους κυ­βερ­νη­τι­κούς πα­ρα­τρε­χά­με­νους, κα­τα­δί­κα­σαν την ομη­ρία των επι­κου­ρι­κών για­τρών και την ερ­γα­σια­κή ανα­σφά­λεια.

Στή­ρι­ξαν τις δυ­νά­μεις της Αρι­στε­ράς, που συ­νέ­βα­λαν στους αγώ­νες του κλά­δου την προη­γού­με­νη πε­ρί­ο­δο, συ­νει­δη­το­ποιώ­ντας ότι κάτω από την πίεση των απερ­γιών και των αγω­νι­στι­κών συλ­λα­λη­τη­ρί­ων έχει μεί­νει στα χαρ­τιά ο νόμος για το ελα­στι­κό ωρά­ριο, δεν έχει προ­χω­ρή­σει η αντι­δρα­στι­κή με­ταρ­ρύθ­μι­ση στην εκ­παί­δευ­ση των ει­δι­κευό­με­νων, δεν προ­χώ­ρη­σαν οι μα­ζι­κές απο­λύ­σεις των επι­κου­ρι­κών συ­να­δέλ­φων μας. Τί­μη­σαν με την ψήφο τους αυ­τούς που σε κα­θη­με­ρι­νή βάση ενη­με­ρώ­νουν, ορ­γα­νώ­νουν συ­νε­λεύ­σεις, αντι­στέ­κο­νται στις αυ­θαι­ρε­σί­ες των διοι­κή­σε­ων και του διευ­θυ­ντι­κού κα­τε­στη­μέ­νου. 

Από τις αγω­νι­στι­κές δυ­νά­μεις της Αρι­στε­ράς με τη συμ­με­το­χή στις εκλο­γές η ΔΗΠΑΚ (ΠΑΜΕ) ανέ­βη­κε γύρω στις 200 ψή­φους, με τα κα­λύ­τε­ρα πο­σο­στά στον Ευαγ­γε­λι­σμό. 

Το Ενω­τι­κό Κί­νη­μα για την Ανα­τρο­πή (ΕΚΑ), το σχήμα της ενω­τι­κής-αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής Αρι­στε­ράς, στο οποίο συμ­με­τέ­χει και η Ρι­ζο­σπα­στι­κή Ενό­τη­τα Ια­τρών (ΡΕΙ-ΜΕ­ΤΑ), έχασε πε­ρί­που τους 50 ψή­φους από τις εκλο­γές του 2016. Τα κα­λύ­τε­ρα απο­τε­λέ­σμα­τα για το ΕΚΑ ήταν στα νο­σο­κο­μεία Νί­καια, Ασκλη­πιείο, Άγιος Σάβ­βας. Το Ενω­τι­κό Κί­νη­μα είχε μι­κρές απώ­λειες σε πολλά νο­σο­κο­μεία κυ­ρί­ως επει­δή είχε λι­γό­τε­ρους ει­δι­κευό­με­νους στο ψη­φο­δέλ­τιο, γε­γο­νός που συν­δέ­ε­ται με τους συ­σχε­τι­σμούς στις φοι­τη­τι­κές πα­ρα­τά­ξεις στις ια­τρι­κές σχο­λές. Στην τριε­τία που πέ­ρα­σε, δεν υπήρ­ξε τόσο έντο­νη κι­νη­μα­τι­κή δράση με αγώ­νες διαρ­κεί­ας μέσα στα νο­σο­κο­μεία, με επι­σχέ­σεις ερ­γα­σί­ας και επι­τρο­πές αγώνα όπως σε άλλες πε­ριό­δους. Επι­πλέ­ον το σχήμα είχε ζη­τή­μα­τα ορ­γα­νω­τι­κό­τη­τας και ενιαί­ας δρά­σης που πρέ­πει να αντι­με­τω­πι­στούν το επό­με­νο διά­στη­μα.

Η αρ­νη­τι­κή εξέ­λι­ξη αφορά τον πα­ρα­δο­σια­κό κυ­βερ­νη­τι­κό συν­δι­κα­λι­σμό ΝΔ-ΠΑ­ΣΟΚ, όπου η ΔΗΚΝΙ (ΝΔ) ανέ­βη­κε γύρω στις 250 ψή­φους και το ΚΙΝΑΛ (σκιά της πα­λιάς κρα­ταιάς ΠΑΣΚΕ στον κλάδο) δια­τή­ρη­σε και αύ­ξη­σε τα πο­σο­στά του, πα­τώ­ντας πάνω στο χαλί που τους έστρω­σε η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με τη νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη μνη­μο­νια­κή πο­λι­τι­κή της για επι­στρο­φή στην κυ­βερ­νη­τι­κή εξου­σία. Βέ­βαια για άλλη μια φορά δού­λε­ψαν γι’ αυτό τα κυ­κλώ­μα­τα του πα­λιού κα­θε­στω­τι­κού διευ­θυ­ντι­κού και πα­νε­πι­στη­μια­κού κα­τε­στη­μέ­νου.

Από ισχυ­ρές θέ­σεις συ­νε­χί­ζου­με τον αγώνα για να ανα­τρα­πεί και να αλ­λά­ξει η υπάρ­χου­σα κα­τά­στα­ση του μνη­μο­νια­κού νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού, για την υπε­ρά­σπι­ση των ερ­γα­σια­κών δι­καιω­μά­των των υγειο­νο­μι­κών, αλλά και του δι­καιώ­μα­τος των ασθε­νών για πρό­σβα­ση σε ένα απο­κλει­στι­κά δη­μό­σιο, δω­ρε­άν και υψη­λής ποιό­τη­τας σύ­στη­μα υγεί­ας.

ΠΗΓΗ: rproject.gr

  • Τελευταια
  • Δημοφιλή