Σήμερα: 15/12/2019
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019 10:27

Ανακοίνωση του Οίκου Ναύτη για το Δώρο Χριστουγέννων 2019 στους Άνεργους Ναυτικούς

Γράφτηκε από

2019-11-13_115712.jpg

Δημοσιεύουμε στην συνέχεια την σχετική εγκύκλιο του Οίκου Ναύτη για την έκτακτη ενίσχυση λόγω Χριστουγέννων 2019

1.ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς καθορίζεται ως εξής: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019

α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες προστατευόμενατέκνα:400,00€ (τετρακόσια ευρώ)

β. Στους άγαμους ή άγαμες : 350,00 € (τριακόσια πενήντα ευρώ)

 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων ναυτικών για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω των εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2019 ορίζεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας από 28/11/2019 έως και 27/12/2019.

Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιείται σταδιακά και μέχρι 30/12/2019

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για έλεγχο είναι αποκλειστική για το διάστημα από 28/11/2019 έως και 27/12/2019.

Η κατάθεση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται ως εξής:

α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου Πειραιά για όσους κατοικούν στην Αθήνα και Πειραιά κατόπιν προμήθειας δελτίου προτεραιότητας το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από την Τετάρτη27/11/2019και ώρα 09.30 από το ισόγειο του κτιρίου και συγκεκριμένα από το γραφείο "Υπηρεσία Ασφάλειας"

β)Στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές οι οποίες έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό για τους ενδιαφερόμενους που κατοικούν στην περιφέρειά τους ή κοντά σε αυτή.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

 1. Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ2019είναι οι άνεργοι ναυτικοί που εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α)Έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία εκ της οποίας δώδεκα (12) μήνες εντός της τριετίας από 25-12-2016έως 25-11-2019

ή

Έχουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία εντός της 5ετίας από 25-12-2014έως 25-11-2019.

β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή του και μέχρι τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019(25-12-2019)χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από (24) είκοσι τέσσερις μήνες, ούτε μικρότερο από (30) τριάντα ημέρες. Ανεργία εντός της περιόδου25/12/2017έως 25/11/2019

2. Οι παραπάνω ναυτικοί πρέπει να έχουν τελευταία απόλυση εντός της περιόδου από 25-12-2017 έως 25-11-2019(εξαντλημένου του χρόνου που καλύπτει τυχόν αποζημίωση για ασθένεια ).

3.Έχουν επιδοτηθεί για τακτική ανεργία μετά την 1η-01-2019 τουλάχιστον για τέσσερις(4) μήνες και δεν έχουν ναυτολογηθεί έκτοτε περισσότερο από ένα (1) μήνα.

4. Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24 ) μήνες και απόλυση από τις τάξεις του στρατού μετά τις 25-06-2019 (απολυτήριο στρατού).

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 1. Ναυτικό Φυλλάδιο (Ν.Φ)

2. Φωτοτυπία Κάρτας ανεργίας του ΓΕΝΕ

3. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ν. Φ και της σελίδας τελευταίας απόλυσης

4. Φωτοτυπίες των σελίδων του Ν.Φ με ναυτολογήσεις πρόσφατες που δεν εμφανίζονται στο μηχανογραφικό δελτίο

5. Αριθμός ΑΜΚΑ

6.Φωτοτυπία της σελίδας του Ν.Φ που έχουν καταχωρηθεί οι πληρωμές της Τακτικής Ανεργίας(σε περίπτωση που το επίδομα δεν καταβάλλεται στην Τράπεζα)

7. Βιβλιάριο Ασθενείας Οίκου Ναύτου (ατομικό και της συζύγου ή του παιδιού) και

8. Για τους ναυτικούς που θα προσέρχονται για τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους στη Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Ν, θα τηρείται η ημερομηνία η οποία αναγράφεται στο Δελτίο Προτεραιότητας.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019 10:53
  • Τελευταια
  • Δημοφιλή