Σήμερα: 18/12/2018
Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017 07:17

Η ταξική ταυτότητα του Προϋπολογισμού 2018

Γράφτηκε από

budget.jpg

Η κυβέρνηση του κεφαλαίου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατέθεσε προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2018 με την πρόβλεψη ότι: «...θα σηματοδοτήσει την επιτυχή έξοδο της χώρας από μια μακρά περίοδο προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής».

Επί­σης η κυ­βέρ­νη­ση πα­νη­γυ­ρί­ζει επει­δή σύμ­φω­να με τα λε­γό­με­να της

«…Η ση­μα­ντι­κή υπέρ­βα­ση των στό­χων που επι­τεύ­χθη­κε κατά τα δύο προη­γού­με­να έτη, αλλά και εκεί­νη που ανα­μέ­νε­ται για το τρέ­χον έτος (πλε­ό­να­σμα 2,21 ένα­ντι στό­χου 1,75 του ΑΕΠ) έχουν συμ­βά­λει στην απο­κα­τά­στα­ση της διε­θνούς αξιο­πι­στί­ας στα ελ­λη­νι­κά δη­μό­σια οι­κο­νο­μι­κά και δη­μιουρ­γούν στέ­ρε­ες βά­σεις για την επι­στρο­φή της χώρας στις διε­θνείς αγο­ρές κε­φα­λαί­ων με τρόπο δια­τη­ρή­σι­μο…»

Πα­νη­γυ­ρι­σμοί, τη στιγ­μή που στην ουσία τα μνη­μό­νια και η λι­τό­τη­τα θα συ­νε­χι­στούν μέχρι και το 2060! Πα­ρα­μύ­θια μ' όλη τη ση­μα­σία της λέξης γιατί οι λαϊ­κές μάζες δεν έχουν τί­πο­τα να πε­ρι­μέ­νουν. Γιατί, όταν μια αστι­κή κυ­βέρ­νη­ση μι­λά­ει για τα συμ­φέ­ρο­ντα της «χώρας» ανα­φέ­ρε­ται στα συμ­φέ­ρο­ντα του κε­φα­λαί­ου!

Οι στό­χοι που βάζει το προ­σχέ­διο απο­κα­λύ­πτουν με τρόπο κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα γιατί συ­νι­στούν κλι­μά­κω­ση της επί­θε­σης του ευ­ρω­παϊ­κού και ντό­πιου κε­φα­λαί­ου και της κυ­βέρ­νη­σής του ενά­ντια στην ερ­γα­τι­κή τάξη και τις λαϊ­κές μάζες.

Ο κρα­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2018 έρ­χε­ται να εν­σω­μα­τώ­σει, μέχρι κε­ραί­ας τα μέτρα ολό­κλη­ρης της μνη­μο­νια­κής πε­ριό­δου και των συμ­φω­νιών με τους δα­νει­στές, αλλά και να τα διευ­ρύ­νει, τόσο με αυτά που έχουν ψη­φι­στεί για να εφαρ­μο­στούν από τη νέα χρο­νιά, όσο και με αυτά που ήδη έχουν συμ­φω­νη­θεί με το Κουαρ­τέ­το και που θα εξει­δι­κευ­τούν στο πλαί­σιο της 3ης αξιο­λό­γη­σης, η οποία βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη.

Προ­βλέ­πε­ται ανά­πτυ­ξη του ΑΕΠ 2,4% (186,7 δις) από 1,8% φέτος με τις λαϊ­κές μάζες να βιώ­νουν βά­θε­μα της κρί­σης, αφού τα ει­σο­δή­μα­τά μας συρ­ρι­κνώ­θη­καν το 2017 και θα συ­νε­χι­στεί η συρ­ρί­κνω­ση και το  '18.

Το πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα απο­γειώ­νε­ται στα 6,67 δις €  (3,57% του ΑΕΠ)! Όμως το ερώ­τη­μα είναι τι έχουν να κερ­δί­σουν τα λαϊκά στρώ­μα­τα από αυτό το πλε­ό­να­σμα – και η απά­ντη­ση είναι ότι δεν θα πά­ρουν τί­πο­τα, απλά θα δώ­σουν:

  • Επι­πλέ­ον φό­ρους 1 δισ. για τα λαϊκά στρώ­μα­τα από την αύ­ξη­ση της άμε­σης (μεί­ω­ση του αφο­ρο­λό­γη­του ορίου) και της έμ­με­σης φο­ρο­λο­γί­ας. Συ­γκε­κρι­μέ­να τα έσοδα ανα­μέ­νε­ται να φτά­σουν τα 54,4 δις (από 53,2 δις € φέτος) δια­φο­ρά 1,2δις €
  • Επι­πλέ­ον μεί­ω­ση των «κοι­νω­νι­κών πα­ρο­χών» (συ­ντά­ξεις, ΕΚΑΣ, Κοι­νω­νι­κό Ει­σό­δη­μα Αλ­λη­λεγ­γύ­ης κ.α.) που κα­τα­βάλ­λο­νται από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και τα ασφα­λι­στι­κά τα­μεία, από 39 δις εφέ­τος στα 38,1 δις € μεί­ω­ση 900 εκα­τομ­μύ­ρια €!
  • Το ΕΚΑΣ των χα­μη­λο­συ­ντα­ξιού­χων το 2018 θα κα­τρα­κυ­λή­σει στα 80 εκα­τομ­μύ­ρια από 320 φέτος − μεί­ω­ση 240 εκα­τομ­μύ­ρια €. Να ση­μειώ­σου­με ότι το ΕΚΑΣ το 2015, όταν ξε­κί­νη­σε η εφαρ­μο­γή του 3ου μνη­μο­νί­ου, βρι­σκό­ταν στα 921 εκα­τομ­μύ­ρια € και η πρό­βλε­ψη είναι σύμ­φω­να με το Με­σο­πρό­θε­σμο Πλαί­σιο να μη­δε­νι­στεί, δη­λα­δή να κα­ταρ­γη­θεί μέχρι το 2021!
  • Το Κοι­νω­νι­κό Ει­σό­δη­μα Αλ­λη­λεγ­γύ­ης πα­ρα­μέ­νει στά­σι­μο στα 760 εκα­τομ­μύ­ρια € για το 2018 και μέχρι το 2021, ενώ την ίδια πε­ρί­ο­δο θα μειώ­νο­νται οι συ­ντά­ξεις και το αφο­ρο­λό­γη­το όριο!
  • Το επί­δο­μα θέρ­μαν­σης για το πε­τρέ­λαιο της λαϊ­κής οι­κο­γέ­νειας θα μειω­θεί σχε­δόν κατά 50%, από τα 105 εκα­τομ­μύ­ρια φέτος στα 58 εκα­τομ­μύ­ρια € το 2018!
  • Η μεί­ω­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης για τα νο­σο­κο­μεία θα φτά­σει τα 350 εκατ. €, ενώ η πε­ρι­κο­πή της χρη­μα­το­δό­τη­σης του ΕΟΠΠΥ τα 226 εκα­τομ­μύ­ρια €.

Τώρα όσον αφορά το Πρό­γραμ­μα Δη­μο­σί­ων  Επεν­δύ­σε­ων (ΠΔΕ) ύψους 6,75 δις €, όλοι γνω­ρί­ζου­με ότι θα πάει στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους!

Να ση­μειώ­σου­με δε πως παρά τα υψηλά πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα (που θα πη­γαί­νουν στην απο­πλη­ρω­μή του χρέ­ους) το χρέος θα συ­νε­χί­σει να βρί­σκε­ται σε ανο­δι­κή πο­ρεία. Το 2017 θα ανέ­βει στα 317,6 δις από 314,9 δις € το 2016 και το 2018 προ­βλέ­πε­ται να φτά­σει τα 327,9 δις €!

Από όλα τα πα­ρα­πά­νω γί­νε­ται φα­νε­ρό πως όταν η κυ­βέρ­νη­ση ανα­φέ­ρε­ται στην «χώρα», ανα­φέ­ρε­ται ου­σια­στι­κά στη τάξη των κα­πι­τα­λι­στών και συ­ντάσ­σει προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς που ανα­κα­τα­νέ­μουν βίαια το ει­σό­δη­μα σε βάρος των ερ­γα­τι­κών και λαϊ­κών μαζών.

Ωστό­σο εξυ­πη­ρε­τεί την αστι­κή τάξη και τα φε­ρέ­φω­να της ΜΜΕ να απο­κα­λούν αρι­στε­ρή την κυ­βέρ­νη­ση εκ­με­ταλ­λευό­με­νη την προ­σπά­θεια του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να νο­μι­μο­ποί­η­σει την ταυ­τό­τη­τα φύλου του σαν Αρι­στε­ρά, γιατί έτσι ρί­χνουν ανέ­ξο­δα λάσπη στην Αρι­στε­ρά των αγώ­νων, της ανα­τρο­πής και της σο­σια­λι­στι­κής προ­ο­πτι­κής.

Όταν στο μέλ­λον προ­κύ­ψει μια πραγ­μα­τι­κή κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς, που θα βα­σί­ζει την εξου­σία της στην ερ­γα­τι­κή δη­μο­κρα­τία και θα δου­λεύ­ει προς όφε­λος της κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας και όχι μιας χού­φτας εκ­με­ταλ­λευ­τών, τότε μόνο ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός, όπως και όλη λει­τουρ­γία της κοι­νω­νί­ας θα γίνει κτήμα του ερ­γα­τι­κού και λαϊ­κού κι­νή­μα­τος.

Πηγή: rproject.gr

  • Τελευταια
  • Δημοφιλή