Σήμερα: 24/08/2017
ΒΟΥΛΗ
02/Ιουλ/2017 Γράφτηκε από
Η κατεπείγουσα στροφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στα θέματα της καθημερινότητας υπαγορεύτηκε από δύο λόγους Το Σύ­νταγ­μα, όπως ισχύ­ει, ορί­ζει στο πρώτο άρθρο και στην πα­ρά­γρα­φο 3, ότι όλες οι εξου­σί­ες πη­γά­ζουν από τον λαό, υπάρ­χουν υπέρ αυτού (και του έθνους) και ασκού­νται όπως ορί­ζει το ίδιο το Σύ­νταγ­μα. Η κα­τε­πεί­γου­σα στρο­φή της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ στα θέ­μα­τα της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας υπα­γο­ρεύ­τη­κε από δύο λό­γους: 1ον, από τις με­γά­ά­ά­ά­ά­λες ξανά επι­τυ­χί­ες στους ευ­ρω­παϊ­κούς στί­βους μάχης, όπου οι μεν (εταί­ροι) και οι δε(κυ­βερ­νη­τι­κά κλι­μά­κια)μπαί­νουν δήθεν σφαγ­μέ­νοι εξαρ­χής και εντέ­λει φι­λιώ­νουν πάνω από την αέναη θυσία της κοι­νω­νι­κής Ιφι­γέ­νειας και 2ον, από την πάγια και διαρ­κή ανά­γκη, το σύ­χρο­νο κρά­τος να απο­τε­λεί τον χει­ρό­τε­ρο νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο ερ­γο­δό­τη στη χώρα, προ­σαρ­μο­ζό­με­νο τα­χύ­τε­ρα και από τους ιδιώ­τες στις επι­τα­γές της Συ­ναί­νε­σης της Ουά­σιγ­κτον και των Βρυ­ξελ­λών. Ση­μείο δια­σταύ­ρω­σης των πα­ρα­πά­νω, ήταν η πρό­σκλη­ση του πρω­θυ­πουρ­γι­κού γρα­φεί­ου στους συν­δι­κα­λι­στές της ΠΟΕ-ΟΤΑ, προ­κει­μέ­νου δήθεν αφε­νός να…
30/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Η κατανόηση της δυναμικής που αναπτύσσεται στα συνταξιοδοτικά συστήματα, απαιτεί μεθοδολογικά την διάκριση μεταξύ του αριθμού των συνταξιούχων και της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Κι’ αυτό γιατί τα δύο αυτά μεγέθη δεν μεταβάλλονται στη διάρκεια του χρόνου με τον ίδιο ρυθμό. Η αιτία αυτής της αναντιστοιχίας μεταξύ του ρυθμού μεταβολής των δύο μεγεθών οφείλεται, κατά βάση, στην μεταβίβαση της σύνταξης ενός θανόντος ατόμου στην σύζυγο ή/και τα παιδιά του. Για παράδειγμα μπορεί ο αριθμός των συνταξιούχων να αυξάνει με ρυθμό 1% και η συνταξιοδοτική δαπάνη να αυξάνει με ρυθμό 2,5%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός της μεταβίβασης της σύνταξης στα δικαιούχα μέλη του θανόντος συνταξιούχου. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των νέων συνταξιοδοτήσεων και τον αριθμό των θανάτων συνταξιούχων από το 2000 μέχρι σήμερα και χρησιμοποιώντας αναλογιστικά μοντέλα προβολών εκτιμάται ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη θα διαμορφωθεί στο επίπεδο των 32,8 δις ευρώ το 2021, με την παραδοχή ότι το μέσο επίπεδο των συντάξεων θα…
28/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Ο μέσος Έλληνας εργάζεται επτά μήνες ή 203 ημέρες το χρόνο μόνο και μόνο για να πληρώνει την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικότερα, από την αρχή του χρόνου μέχρι και τις 22 Ιουλίου πληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το κράτος και από την επομένη, στις 23 Ιουλίου, δουλεύει για τον ίδιο και την οικογένεια του. Αυτό αναφέρει η ετήσια μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) για την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας, σε εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνα. Η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας (Tax Freedom Day) είναι, με απλά λόγια, η πρώτη ημέρα του χρόνου κατά την οποία μπορούμε να πούμε ότι έχουμε εξοφλήσει τις φορολογικές μας υποχρεώσεις προς το κράτος και εργαζόμαστε πλέον για τον εαυτό μας και τις ανάγκες μας. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα χρήσιμο σχηματικό τρόπο απεικόνισης της πραγματικής επιβάρυνσης που υφίσταται ο μέσος Έλληνας φορολογούμενος από την υπερφορολόγηση. Η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2016 ήταν η…
27/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Η συμφωνία στο Eurogroup είναι ένας ασφυκτικός κορσές που απειλεί να στραγγαλίσει ό,τι έχει απομείνει ζωντανό από τα εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα, αλλά, ταυτόχρονα, και τις όποιες ελπίδες πολιτικής επιβίωσης του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλ. Τσίπρα προσωπικά. Η κυ­βέρ­νη­ση πήγε στο Eurogroup έτοι­μη να δώσει τα πάντα, διεκ­δι­κώ­ντας σε αντάλ­λαγ­μα μια σα­νί­δα πο­λι­τι­κής σω­τη­ρί­ας: μια φράση, ένα «μή­νυ­μα», κάτι που θα επέ­τρε­πε να στη­θεί το αφή­γη­μα για «έξοδο από τα μνη­μό­νια» πριν το τέλος του 2018, δη­λα­δή πριν στη­θεί υπο­χρε­ω­τι­κά η γκι­λο­τί­να της κάλ­πης. Δεν πήρε τί­πο­τα απο­λύ­τως, ενώ έδωσε τη δέ­σμευ­ση για εξω­πραγ­μα­τι­κά πλε­ο­νά­σμα­τα μέχρι το 2022 και για δρα­κό­ντεια –υπό επι­τή­ρη­ση– λι­τό­τη­τα μέχρι το… 2060! Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κές οι πα­ρα­τη­ρή­σεις του σο­σιαλ­δη­μο­κρά­τη «εκ­συγ­χρο­νι­στή» και καλού φίλου του επι­τε­λεί­ου του Αλ. Τσί­πρα, Ν. Χρι­στο­δου­λά­κη. Ο πρώην τσά­ρος της οι­κο­νο­μί­ας ση­μειώ­νει: «η από­φα­ση για πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα 3,5% του ΑΕΠ επί πέντε χρό­νια και 2% για άλλα σα­ρά­ντα, είναι από­λυ­τα δε­σμευ­τι­κή και…
26/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Μέχρι τώρα ελέγετο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μεταλλάχθηκε σε νέο ΠΑΣΟΚ. Το άνοιγμα Τσίπρα προς τους αρχιενόχους Γιώργο Παπανδρέου, Φώφη Γεννηματά και Βαγγ. Βενιζέλο για δήθεν ”προοδευτική” διακυβέρνηση μετά τα μνημόνια (καλοκαίρι του 2018), δεν δείχνει απλώς μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά μετατροπή του σε ουρά και ”τσόντα” της χειρότερης, της πιο νεοφιλελεύθερης, άγρια μνημονιακής και ληστρικής εκδοχής του ΠΑΣΟΚ. Ο Αλ. Τσίπρας, εξαιτίας των εγκλημάτων και της προδοσίας που διέπραξε σε βάρος του τόπου και του λαού, γλείφει και εκλιπαρεί για πολιτική επιβίωση εκεί που έφτυνε και μετατρέπεται σε χλεύη αυτών που έχουν κυλιστεί στον πολιτικό βούρκο, έχουν καταληστεύσει τον τόπο και ο λαός τους έχει καταδικάσει και στείλει στην πολιτική κατάρρευση: το πολιτικό μαυσωλείο του σημερινού ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, σε άνοιγμα προς τον χώρο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για την προοπτική «προοδευτικής διακυβέρνησης μετά τα μνημόνια» προχώρησε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα. Μεγάλο…
25/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, από την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του τρέχοντος έτους, τα οποία δημοσίευσε ο «Ελεύθερος Τύπος», 1.502.867 νοικοκυριά- το 38,8% όσων υπέβαλαν δηλώσεις μέχρι την περασμένη Πέμπτη- θα πληρώσουν συνολικά 1.488.324.357 ευρώ, δηλαδή κατά μέσο όρο από 990,32 ευρώ. Εκτιμάται ότι όταν θα έχουν υποβάλει τις δηλώσεις και τα 6,2 εκατομμύρια νοικοκυριά ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες θα έχουν εκδοθεί χρεωστικά εκκαθαριστικά θα αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% του συνόλου, δηλαδή σε περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια νοικοκυριά, το δε συνολικό ποσό φόρων που θα πρέπει να πληρώσουν τα νοικοκυριά αυτά υπολογίζεται ότι θα υπερβαίνει τα 3 δισ. ευρώ. Συνεπώς, ο φόρος που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε κάθε παραλήπτη χρεωστικού εκκαθαριστικού σημειώματος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει φέτος τα 1.250 ευρώ. Το ποσό αυτό υπερβαίνει τον έναν μηνιαίο μισθό για τους περισσότερους από τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με…
23/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Τι γλυκιά η συγκέντρωση των «παραιτηθείτε» (εκτός ενός, που νόμισε ότι μπορεί να βρισκόταν σε διαδήλωση και λιποθύμησε). Πολύς κόσμος (αλλά πάντα οι εκλεκτοί είναι λίγοι) – πλην όμως, άσπλαχνη η κάμερα του ΣΚΑΪ κατέγραφε τα παριστάμενα πρόσωπα, ένα προς ένα. Χωρίς ούτε ένα καν πίξελ για φερετζέ. Φανταστείτε αυτή η κασέτα (πάντα του ΣΚΑΪ) να πέσει στα χέρια του κ. Πολάκη! Θα μαυροφορέσουν και οι γλάροι. Καλημέρα σας! Σε μια προσπάθεια να σας γίνουν κατανοητές οι εξελίξεις, η στήλη δημοσιεύει σήμερα ένα γλωσσάρι (ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, βοήθειά μας). Προσοχή, διότι στο τέλος θα σας εξετάσει ο κ. Γαβρόγλου – δεν θέλω παπαγαλίες, θέλω κριτική σκέψη, φύγαμε! Αφήγημα. Είναι το σήμα κατατεθέν του σοβαρού πολιτικού και του σοβαρού δημοσιογράφου. Αν δεν λες κάθε εκατό λέξεις τη λέξη αφήγημα, στερείσαι καλλιτεχνικώς. Αφήγημα, μία λέξη ΠΟΠ (ονομασίας προέλευσης) της μετριότητας που τη χρησιμοποιεί. [Συνώνυμα: ό,τι να ’ναι, ό,τι κάτσει, μπούρδα,…
21/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Σοβαρές ανησυχίες για τη βιωσιμότητά του και για το αν θα καταφέρει η Ελλάδα να διατηρήσει τα πλεονάσματα - Τι προβλέπει το βασικό και το δυσμενές σενάριο - Αίτημα για... μαξιλάρι 9 δισ. ως «ασφάλεια» Έγγραφο – «φωτιά» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέρνει στο φως της δημοσιότητας το πρακτορείο Bloomberg, στο οποίο αποκαλύπτονται στοιχεία από την ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που διενεργήθηκε από την Κομισιόν. Σύμφωνα με το έγγραφο που έχει στην κατοχή του το πρακτορείο, οι μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας στο βασικό σενάριο μειώνονται στο 9,3% του ΑΕΠ το 2020 από το 17,5% του ΑΕΠ το 2017. Το έγγραφο έχει ημερομηνία 16 Ιουνίου και προβλέπει ότι οι μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες – που πρέπει να είναι κάτω του 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω του 20% μακροπρόθεσμα - θα αυξηθούν μετά το 2020 και θα περάσουν το 20% το 2045, φτάνοντας το 20,8% στο βασικό σενάριο. Παράλληλα η σχέση…
20/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Πενταετία: Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% προϋποθέτει αύξηση των φορολογικών εσόδων και άνοδο της κατανάλωσης Ακόμα μεγαλύτερη φορολεηλασία του ελληνικού λαού προϋποθέτει η επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022, πράγμα πρακτικά αδύνατον. Και αυτό διότι μια υπεραύξηση των φόρων, θα επιφέρει ύφεση και στασιμότητα στην οικονομία. Εκτός και αν το 3,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα στο προϋπολογισμό, επιδιώκεται με κατάρρευση της οικονομίας και του ΑΕΠ. Αύξηση της απόδοσης των έμμεσων φόρων κατά τουλάχιστον 3,5 δισ. ευρώ ετησίως σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα προϋποθέτει η εκπλήρωση του βασικού δημοσιονομικού στόχου για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% μέχρι και το 2022. Η συγκεκριμένη δημοσιονομική επίδοση θα πρέπει να στηριχτεί τόσο στην επιπλέον απόδοση των εισπρακτικών μέτρων που ενεργοποιήθηκαν από τις αρχές του χρόνου -εκκρεμεί και η επιβολή του ειδικού τέλους στις διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων από το 2018 που επίσης συγκαταλέγεται στους έμμεσους φόρους- όσο και στην αύξηση της ιδιωτικής…
19/Ιουν/2017 Γράφτηκε από
Της Αργυρώς Κ. Μαυρούλη Τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλά και την καταγραφή των ακινήτων του ΕΦΚΑ σε ενημερωτικό δελτίο, το οποίο θα δοθεί σε διεθνείς επενδυτές, προτείνει σε μελέτη, την οποία αποκαλύπτει σήμερα η Realnews, η ιρλανδική συμβουλευτική εταιρεία NICO, με στόχο την άμεση αξιοποίηση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Και αυτό διότι μόνο με επενδυτικού χαρακτήρα κινήσεις θα βρεθούν νέοι πόροι για τη στήριξη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και δεν θα κινδυνεύσουν εκ νέου οι συντάξεις. Το έργο της NICO έχει τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών, καθώς η κρατική ιρλανδική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία έχει αναλάβει από πέρυσι τον Σεπτέμβριο την επίβλεψη και την παροχή πληροφοριών στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας για τη λειτουργία του ΕΦΚΑ. Τους Ιρλανδούς εμπειρογνώμονες «συμβουλεύεται» και η τρόικα όταν πρόκειται για τον ΕΦΚΑ και τα περιουσιακά στοιχεία του, εξάλλου... Στην 33σέλιδη μελέτη επισημαίνεται ότι εάν δεν…
  • Τελευταια
  • Δημοφιλή